ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
สมรรถนะนักศึกษาแต่ละชั้นปี
สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

ปีที่ 1
1. 
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ใ
ห้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้อื่น
3. 
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำวัน
4. 
ดูแลสุขภาพตนเอง
5.
เผชิญปัญหา และบริหารความขัดแย้งทางอารมณ์
6.
แสดงความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยในตนเอง
7.
แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
8.
แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
9.
ใช้หลักปรัชญา และศาสนาในการดำเนินชีวิต
10.
เข้าถึงบุคคล กลุ่มคน และชุมชน ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
11.
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ปีที่ 2
1.
ทำงานเป็นทีม
2.
จัดการและควบคุมอารมณ์ตนเอง
3.
ป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
4.
พึงพอใจในการดำเนินชีวิตร่วมกับหมู่ชน
5.
แสดงความคิดอย่างมีระบบ
6. ติด
ต่อสื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.
สอน และให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
8.
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
9.
ส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
10.
ป้องกันการเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
11.
ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมด้วยความเข้าใจมนุษย์
12.
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล
13.
ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
14.
ใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
15.
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต

ปีที่ 3
1.
บริหารจัดการทีมงาน
2.
เป็นที่พึ่งทางอารมณ์แก่ผู้อื่น
3.
ดำรงรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4.
พัฒนาตนเองย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต
5.
คิดตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเองและวิชาชีพ
6.
ฟื้นฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพ
7.
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
8.
ใช้ผลวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
9.
ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ
10.
จัดทำรายงาน และบทความทางการพยาบาล

ปีที่ 4
1.
แสดงภาวะผู้นำ
2.
ทำงานได้อย่างอิสระ โดยตัดสินใจเชิงคลินิกและแก้ปัญหาสุขภาพได้ทุกระดับความรุนแรง
3.
แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้เหมาะสม
4.
เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพอนามัย
5.
เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
6.
คิดสร้างสรรค์และวิชาชีพและสถาบัน
7.
คัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพ ส่งต่อ และรักษาโรคเบื้องต้น
8.
ปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์แบบองค์รวม ด้วยความเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
9.
ร่วมทำวิจัย
10.
วินิจฉัยและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน
11.
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพและชุมชน
12.
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองโดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13.
เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลและหัวหน้าเวรประจำหอผู้ป่วย
14.
จัดทำรายงานทางวิชาการและนำเสนอ
15.
ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-06-23 (5140 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที