ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
แบบประเมินผลการเรียนรู้
   


ชุดแบบประเมินปีการศึกษา 2562

 

ชุดแบบประเมินปีการศึกษา 2563

 LO1 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม   file >>    word          pdf
 LO3-1 แบบประเมินการสะท้อนคิด     file >>    word          pdf
 LO3-2 แบบประเมินแผนผังความคิดรวบยอด     file >>    word          pdf
 LO3-3 แบบประเมินการสัมมนา         file >>    word          pdf

 LO3-4 แบบประเมินการอภิปราย           file >>    word          pdf

 LO3-5 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา    file >>    word          pdf

 LO3-6 แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Conference)   file >>    word          pdf
 LO4 แบบประเมินการทำงานเป็นทีม  file >>    word          pdf
 LO5-1 แบบประเมินรายงาน            file >>    word          pdf
 LO5-2 แบบประเมินการนำเสนอ       file >>    word          pdf
 LO5-3 แบบประเมินการเขียนโครงการ             file >>    word          pdf
 LO5-4 แบบประเมินการนำเสนอบทความทางวิชาการ (Journal club)     file >>    word          pdf
 LO6-3 แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพ             file >>    word          pdf
 LO6-4 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล                file >>    word          pdf
 LO6-5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล       file >>    word          pdf
 LO6-6 แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาลประจำวัน (Daily Plan)    file >>    word          pdf
 LO6-7 แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน                           file >>    word          pdf
 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 แบบประเมินความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบประเมิน ปีการศึกษา 2564 

 .doc    .pdf      BCNPU01 - LO1 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม

 .doc    .pdf      BCNPU02 - LO3.4 แบบประเมินการสืบค้น วิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์

 .doc    .pdf      BCNPU03 - LO3.5 แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

 .doc    .pdf      BCNPU04 - LO3.6 แบบประเมินการใช้กระบวนการทางวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาในสังคมพหุวัฒนธรรม

 .doc    .pdf      BCNPU05 - LO4 แบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 .doc    .pdf      BCNPU06 - LO5 แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 .doc    .pdf      BCNPU07 - LO6 แบบประเมินการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-09-16 (8331 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที