ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
สอบกลางภาค 1/2563  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
แบบประเมินผลการเรียนรู้
   


ชุดแบบประเมินปีการศึกษา 2562


ชุดแบบประเมินปีการศึกษา 2563 

 LO1 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม   file >>    word          pdf
 LO3-1 แบบประเมินการสะท้อนคิด     file >>    word          pdf
 LO3-2 แบบประเมินแผนผังความคิดรวบยอด     file >>    word          pdf
 LO3-3 แบบประเมินการสัมมนา         file >>    word          pdf

 LO3-4 แบบประเมินการอภิปราย           file >>    word          pdf

 LO3-5 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา    file >>    word          pdf

 LO3-6 แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Conference)   file >>    word          pdf
 LO4 แบบประเมินการทำงานเป็นทีม  file >>    word          pdf
 LO5-1 แบบประเมินรายงาน            file >>    word          pdf
 LO5-2 แบบประเมินการนำเสนอ       file >>    word          pdf
 LO5-3 แบบประเมินการเขียนโครงการ             file >>    word          pdf
 LO5-4 แบบประเมินการนำเสนอบทความทางวิชาการ (Journal club)     file >>    word          pdf
 LO6-3 แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพ             file >>    word          pdf
 LO6-4 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล                file >>    word          pdf
 LO6-5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล       file >>    word          pdf
 LO6-6 แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาลประจำวัน (Daily Plan)    file >>    word          pdf
 LO6-7 แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน                           file >>    word          pdf
 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 แบบประเมินความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-09-16 (5010 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke