ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
แบบประเมินผลการเรียนรู้
   


ชุดแบบประเมินปีการศึกษา 2562


ชุดแบบประเมินปีการศึกษา 2563 

 LO1 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม   file >>    word          pdf
 LO3-1 แบบประเมินการสะท้อนคิด     file >>    word          pdf
 LO3-2 แบบประเมินแผนผังความคิดรวบยอด     file >>    word          pdf
 LO3-3 แบบประเมินการสัมมนา         file >>    word          pdf

 LO3-4 แบบประเมินการอภิปราย           file >>    word          pdf

 LO3-5 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา    file >>    word          pdf

 LO3-6 แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Conference)   file >>    word          pdf
 LO4 แบบประเมินการทำงานเป็นทีม  file >>    word          pdf
 LO5-1 แบบประเมินรายงาน            file >>    word          pdf
 LO5-2 แบบประเมินการนำเสนอ       file >>    word          pdf
 LO5-3 แบบประเมินการเขียนโครงการ             file >>    word          pdf
 LO5-4 แบบประเมินการนำเสนอบทความทางวิชาการ (Journal club)     file >>    word          pdf
 LO6-3 แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพ             file >>    word          pdf
 LO6-4 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล                file >>    word          pdf
 LO6-5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล       file >>    word          pdf
 LO6-6 แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาลประจำวัน (Daily Plan)    file >>    word          pdf
 LO6-7 แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน                           file >>    word          pdf
 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 แบบประเมินความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-09-16 (5591 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke