ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
The Best, Most Extensive Selection Of Advice On Hockey You'll Locate
โดย: upivewu
ติดประกาศ: 10-14-2021 @ 10:03 pm
 

 
Footwork is an important skill to train everyday if you want to enhance your football video game. Players with excellent feet function can move their foes anytime. It is essential to incorporate both slow paced running and quick sprints within your process periods. It is possible to exercise initially without a golf ball and after that add dribbling in your footwork periods.

Where by reduce installing shorts and a sports tshirt that allows you to relocate. Hockey is a very actual physical activity. There's plenty of running, lots of bodily contact, and a lot of leaping. You would like to dress in outfits that allow you to move as well as possible. Should you don't, you'll find your time and effort about the judge to get rather miserable.

When exercise, concentrate on perfecting footwork and fortifying your key muscle groups. Your harmony will enhance should you strengthen your key. The main muscle tissues include your again, belly, and pelvic area. Your speed and footwork may be enhanced by leaping rope.

To formulate an accurate capturing heart stroke, put your superior hands underneath the soccer ball and make use of your contrary along the side of the tennis ball, as a manual. Should you develop this persistence, it will be easy to follow along with by means of with your taking pictures palm and obtain a high, looping arc that is certainly more likely to go through the hoop.

Grasp the cease and snap. Football is indeed much about movement that often the most beneficial method to have clear of an rival is usually to delight them no movements whatsoever. Expert dribbling up the courtroom quickly and when you strike a symbol you're confident with, end quick, pull-up and take. Your challenger may find it tough to quit their ahead movement, so you'll use a obvious consider the basket.

Rep in shooting is essential to accomplishment. Once you perfect your picture, having the capacity to recurring it can make certain you can credit score usually. Process rep by laying face up and relaxing the tennis ball around the fingertips of your respective snapping shots hands. Out of this position, "capture" the tennis ball and exercise receiving the correct " spin " and rotation.

When you are on shield, ensure that you remain lower. This can assist you as you may jump and make it easier to react to the front guy. You should generally take advantage of the proper defensive posture. If you split type in order to picture prohibit, come back to the right kind the instant you can.

Take from every position on the the courtroom a large number of times every day to obtain better. Try dribbling just a little and pull-up for your photo. Check out the objective when you're airborne and never a minute prior to. Accomplishing this permits you to relocate much more precisely with increased accuracy.

Improving the strength of the hands is the best way to improve your tennis ball handling abilities for basketball. Finger pushups needs to be a normal element of your basketball training routine. Also you can improve fingers power by squeezing a tennis games soccer ball off and on throughout the day. Start in this way on alternate days and build around 6 days and nights each week.

Utilize your hands to generate a shield between the golf ball along with your challenger. Take care not to drive your challenger or you can find a nasty. This shift really helps to keep your soccer ball guarded so you in control of it.

Maintain your eyeballs in the courtroom if you dribble. You would like in order to see a wide open teammate to successfully pass the tennis ball to, and you will probably also be able to keep an eye out for people attempting to take the ball from you. Get very proficient at dribbling whilst keeping your vision up.

Position the soccer ball in your hands as much as you may while in off of-time. You could have viewed tennis ball players retaining the ball in randomly areas, and there's a good reason for your. The better you contain the ball, the better you will manage it, and the more it is possible to control it around the court.

Go walking on every side of the feet as much as you may to bolster your ankles. This implies jogging in the outsides of your own ft . for quite a while, then changing and walking about the insides. Follow up with techniques mostly in your feet, and after that pumps. This assists stop or lessen sprained ankles, which are among the more common football personal injuries.

To experience football you need to be making a great deal of power. The key is to possess your body burning calories throughout the day via metabolic process. When you eat 5 to 7 gentle food on your day, it will be straightforward to help keep your metabolic process fueled. This may produce the power you need to get around the court and commence generating the has.

Produce a strong group surroundings off and on the legal court. Great basketball online games take place when groups come together. If you think as if you know your teammates like the rear of your hand, and you also trust them also, then you'll view your activity elevated to new levels!

Take care when undertaking to get a rebound away from an extremely extended chance. Plenty of power is put into establishing the tennis ball from the atmosphere that miles away, and that often leads to very powerful rebounds after the soccer ball reaches its tag. They usually go crazy and might hurt you if you are in terms of how.

Arrange some fun casual hockey video games with the teammates. It's not always about the total the courtroom along with the teamwork. Often it's about creating camaraderie, and foolish hockey online games like HORSE and Around The Horn may bring a staff nearer jointly. Additionally, they assist you enhance your football skills while you're at it!

Whilst you probably currently have the interest, and also the soccer ball, in addition, you have to have the information to be a profitable baseball gamer. Using this write-up currently below your belt, you are prepared to start utilizing its suggestions. Continue looking into other specialist articles for more information so you can greater your online game.

penisvergrößerung pillen
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-14-2021 @ 10:03 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 6.48 วินาที