ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Help Is For Multiple-level Marketing and advertising Around The Nation
โดย: ajujeza
ติดประกาศ: 06-06-2018 @ 01:06 am

How big was your very last salary? Made it happen make the eyeballs bulge out of your brain whenever you found it? I doubt it, but can you imagine if you might join a field in which this occurs constantly? Multi-level marketing is here so that you can leverage, only by using the suggestions beneath.

Don't bait new recruits with statements that are not real. If you this, then will instantly give up when they discover that stuff don't take place as fast as guaranteed. Point out to these to have moderate requirements and not should be expected to get rich and profitable overnight.

Be sure to request knowledgeable individuals your sponsor exactly the same kinds of inquiries you will certainly be inquired by customers. For instance, if the services or products you happen to be offering is more pricey in comparison to the same type of product or service made available from others, discover the explanation for this. There may be flawlessly reasons for this, such as the consumption of top quality ingredients. Knowing these kids of details will allow you to provide better company to your potential customers.

Attempt to be sure that what you will be marketing is different. It is harder to sell one thing you would probably not acquire yourself and aren't notably excited about. Find something which men and women can't enter the closest store and buy. Find anything to market which is each special and popular with you.

Try to find firms that offer you offers on their items. Consumers love bargains. By marketing and advertising for these types of businesses, you can aquire offers and coupon codes that one could successfully pass onto the customers. You can even rely on them as incentives for your top customers or rewards in competitions. This may make customers more prone to buy your merchandise since they know discount rates can be found.

Have a feel for exactly how much help you have out of your sponsor individuals. Could they be usually encouraging? Sometimes you may feel they are as dedicated to your ability to succeed as you are? If you do not truly feel that you could mobile phone them up for support at virtually any second, this specific opportunity is probably not to suit your needs.

Maybe you have believed multi-level marketing will be an easy way to achieve success. Once you begin, you can expect to easily discover that this may not be correct. Occasionally every little thing moves properly, and also you come up with a great earnings easily. On the other hand, there are dry occasions when you find yourself not building a earnings, and you will have to invest a good deal within your Network marketing venture. Regular effort and effort are really the keys to good results in MLM.

Be sure to work with an subscriber list as part of your MLM strategy. With this on-going e-mail database, it is possible to enhance your status inside your group. A robust subscriber list might help your company increase. You can either construct it oneself, receive on the internet subscribers, or use some other network approach.

Be careful not to use lots of multi-level marketing lingo when you find yourself talking to potential recruits. This could be daunting or away from-placing. When you find yourself appealing a new recruit, you will possess more good fortune exhibiting an curiosity than trying to persuade. Get acquainted with the person, establish a legitimate curiosity about her or him and introduce the main topic of your Network marketing possibility softly.

Blog about the achievement that you may have in multiple-level advertising and marketing. Individuals who wish to be successful are fascinated by productive men and women. Those people who are interested in MLM are usually seeking insider information and facts. Your blog may be a great way to enable them to and yourself. You get those people who are determined and so they get details.

Will not concentration a lot of just on prospecting or perhaps on promoting. A prosperous marketer will hit a balance between your two. This provides an earnings even though your lower series does inadequately, and also as you grow your recruits, their mixed attempts are able to get your company to a higher level.

It will take a chance to coach any person you deliver onto your crew. You must provide sufficient support and instruction till they are sensation assured. This may guarantee that success is appreciated by all.

Tend not to barrage your friends and relatives along with your multiple-degree advertising and marketing. It can be organic in order to promote to the people you know however, there is an excellent range involving telling and accosting. You will get men and women curious with out finding like a ranting lunatic. Bear in mind that you would like to get consumers, not drop relationships.

Bear in mind to offer a entrance reward or giveaway whenever you hold a multilevel marketing function. This can develop excitement for your personal situations, and it's a terrific way to introduce your MLMs merchandise and solutions. By providing your products or services being a winning prize, you can draw in new business and new recruits.

Assess on your own and your financial situation carefully prior to getting involved in multiple-level advertising. Could you probably afford to lose the amount of money you set into this? Are you currently an all natural salesman that may flourish in advertising and marketing and offering items. Regardless of what some leaflets or websites might claim, this is simply not some thing that you just show up making money.

Maintain your future under consideration when designing your brand. Today, you are a tiny internet marketer, making a little splash within a large pond. Nonetheless, what you do right now will influence where you may go in the foreseeable future. Should you establish your self around increase large, you will enhance your probable potential income.

Drop your foot in the oceans of Multi-level marketing initially. As an alternative to creating a website, observe how you need to do just using social media advertising. Use more compact weblogs etc to deal with a tiny staff up until you get assurance.

Stick to a great spending budget when engaging in multi-levels marketing. Knowing how much money you have is crucial to figuring out how much you can commit into the company. This will help you to examine your organization appropriately.

Some time is currently to modify your olej cbd 30% profession and make certain you have endless earning possible. How hard you function determines what you make, so you will certainly be the grasp of your own fate. Utilizing these tips you need to quickly be capable of have the switch to developing a rosy long term ahead.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-06-2018 @ 01:06 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke