ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
สอบกลางภาค 1/2563  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

It Is Important To Know Somewhat About Pipes
โดย: awodytet
ติดประกาศ: 09-04-2018 @ 05:15 am

Plumbing related difficulties? You're not the only one. Regardless of how simple it can be to eliminate most plumbing related difficulties, lots of people do not know the way to correct their particular straightforward plumbing issues. If you're one of these brilliant individuals and want to steer clear of paying for the support, keep reading to learn how to turn into a plumbing related specialist!

When a tube ever freezes, you need to make sure to shut off this type of water. This will keep your tubing from bursting and triggering you key harm to your house. Be sure to shut water away from on the major control device, after which available the tap that is nearest the freezing tube so it can strain while it is thawing out.

If you discover you will be having an trouble with the rubbish convenience, will not placed your uncovered fingers inside the removal. A rubbish disposal could be hazardous, even after it is not on. Take advantage of the web to identify a diagram or consumers guide for the device.

You ought to deplete all of the drinking water out of the aquarium of your own boiling water heating unit one or more times each three to six months. Emptying all the normal water from the container enables you to stop sediment develop-up in the bottom from the aquarium. This sediment might cause the reservoir to bang or perhaps to warmth significantly less successfully.

Usually do not overload your garbage removal. If you want to get rid of large items, minimize them up into smaller pieces. Also, do not place too much in at one time, placed a few components of and hold out a number of moments to dump the rest. Overloading your removal may cause the engine to overheat.

While it might seem like a seemingly undamaging course of action, never ever operate potato peels via your garbage disposal. The compound constitute of the seemingly undamaging food items permits the potato to turn into a thick, viscous substance that could wreak havoc on the disposal alone, together with the possible ways to render it entirely pointless.

Do-it-yourself domestic plumbing careers requires that you discover how to solder copper for the facial lines for the water source. It is possible to process this ability so that you will be capable of operate your outlines without the need of stressing regarding this leaking. Look online for video clip courses which will help you have a take care of on how to go about soldering.

Generally clear the lint through your clothes dryer. As a result simple task, you may bypass quite a lot of difficulty. which includes protection against fires. Be sure to examine the lint screen for almost any tears or openings. That could cause lint vacationing downward your plumbing, and that can lead to clogs and also other issues that has to be addressed.

If you have problems having a slow empty, you will find simpler actions you can take besides taking off the piping to wash it. There are certain instruments made just for this specific purpose which you insert in the empty to loosen the block thus it washes out or grab it and take away it entirely.

Make an effort to restrict the quantity of your hair that drops your drainpipes. Head of hair may become twisted up inside the tubing and wind up blocking up the them, protecting against normal water from moving smoothly. Buy a inexpensive screened drain include to set over your empty to stop any head of hair from going down and clean it away routinely.

All those valves that seldom get employed have got a way of fusing with each other. Maintain them breaking through oils, and spin them every so often therefore they don't adhere.

Have got a certain plumbing service in mind well before you possess an emergency. The majority of people don't think about plumbing contractors until they wind up having a serious problem that should be fixed without delay. Instead, select a local plumber your identiity more comfortable with and whoever encounter you rely on--way before you decide to actually need his services.

If you are looking into transforming into a local plumber, there are a few stuff that you need to know initial. It is essential is that plumbing technicians who work for firms tend not to make a high earnings. You need to find a way to work for on your own, in order to enhance your revenue.

Insulate your piping properly. When the temp declines beneath fifty several levels, your pipes could hold. As a result pipes extremely fragile and improves the chance of leaks and damages. The plumbing inside of your home ought not hold but look into an agenda of your own pipes system to find out if you possess any water lines outside the house of your property.

Do not dump grease and oil straight down your drains. Cooking oil will build-up inside your pipes and can result in back again-ups. Keep oil and oil inside a box in your refrigerator and have it in the trash when it is total. Stay away from clogging your water lines with any goods made up of oil or grease.

To avoid the most typical cooking area drain clogs, steer clear of placing any type of solid food products lower your deplete. Numerous meals, including eggs and plant and fruits waste materials actually harden with being exposed to cool normal water and over time can type clogs that happen to be difficult to take out without the need of professional guidance.

To put together to the cold temperatures, correctly strain all outside sink bibs and switch off this type of water source to individuals taps. A sheet of foam taped for the exterior bib offers superb efficiency to prevent any outstanding water from cold or waste money for the specialized deal with which comes filled with velcro closures.

Plumbing problems aren't so hard to cope with when you have expertise in the way to repair simple plumbing troubles. The next time you're thinking of contacting an expensive plumber, pull up this article alternatively and try to repair the problem oneself together with the recommendations you've go through on this page these days.

czym się różni karta kredytowa od debetowej


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-04-2018 @ 05:15 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke