ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

What You Should Know About Actively playing Football
โดย: egilulex
ติดประกาศ: 10-10-2018 @ 07:58 pm

Should you be previously an enthusiastic football supporter, then the post listed below is merely for you personally. Of course, you'd like to turn into a great player, and there's significantly you have to know. Read on to find out suggestions that you will make use of to obtain one stage further.

Interaction is crucial for the activity of football. You need to talk with your teammates to make sure they know if you want the golf ball. Tell your teammates what exactly is taking place in the area. A player who seems to be attempting to management the ball may well not see a participant through the other group springing up from powering.

Conversation is very important on the football discipline. Utilizing simple words or key phrases, like "turn," will help you as well as your teammates engage in a more cohesive activity. Particularly, being verbal since the rate from the video game chooses up can help anyone to "enjoy smarter" and eventually win this game.

To become a excellent football person, you must be extremely productive inside the game. Join a neighborhood crew and appear for all those methods. Explore community soccer clubs it is possible to join. Learn everything you can concerning the history of the soccer night clubs in your town. The more effective your skills, the better membership you may affect.

Be swift with your judgements on the field. You should clear away the tennis ball as fast as you obtain it. If you can't make anything happen following two touches, the soccer ball must be sent on. If you choose to make it, you will probably drop it or lead to your group to shed its energy.

When playing a game of football, make sure you remain focused. Do not forget that the overall game isn't concluded until the referee states it is. Don't go missing from the moment on account of your crew is in advance or since there isn't much time kept in the online game. Scoring an ambition from the last minute in the game may make or crack video games or championships.

Conditioning is among the most significant parts of any sport activity. This is also true in relation to soccer. Football players have a lot for that reason, building your jogging endurance is part of an powerful football conditioning program. When jogging, run at a gradual steady speed, then execute a 30 next broken of working as quickly as you may. Do this again approach during your operate.

Try and practice with gamers who have much more experience than you. You will be able to easily increase your video game. Find out everything you can by asking them questions. These are typically skilled group participants so they will almost certainly be happy to assist. If there are no remarkably seasoned players in your group, think about checking out other people to ascertain if they can assist.

When you are training football, it is crucial that you allow each of the participants the same attention. If you cease an individual from actively playing as they are not really that good, you will see no way to allow them to boost. Permit them to engage in, then meet up with them after to provide them a critique.

You have to study from the errors you will be making. Maybe you drop the tennis ball every time you dribble it down the discipline. Observe other people who properly dribble and discover the things they are accomplishing that you will be not doing. If you need information about dribbling, talk to the trainer or another person.

When capturing the football ball, only use the top a part of your foot. If you utilize your foot or maybe the within or outside of your shoes, your picture will never be as powerful or as guided as it needs to be. Training this shooting approach till it might be secondly character.

When you are seeking to boost your skills at soccer, one crucial is conquering self-hesitation. You need to convince oneself that one could attain your goal instead of enable anything at all keep you rear. If you believe that one could be successful, you will be able to keep up the willpower to keep with the prep and exercise and get your coaching goals.

To get much better at nearly anything, together with your football skills, you have to be devoted to producing constant progress. Rather than centering on anyone establish back or decrease, always keep centered on your general growth over time. When you lose a game, find out what you can from it and transform it into the opportunity to make beneficial modify.

Continue your assurance when you're enjoying soccer. Achievement in soccer is really as much in your head since it is inside your ft. This is a intellectual game, so you are more likely to be successful when you are self-confident an truly believe that you can earn. When you're prepared to require a photo, be confident you'll become successful rather than stressing about missing.

Self confidence is created by effort. This simply means top quality effort is accomplished while in practice. Another way to help build confidence inside the crew is to try using visualization techniques of really winning a game title, scoring the the profitable aim and efficiently preventing passes by. By figuring out how to think wonderful and assuming in your self, you are able to develop a self confidence equally off and on the area.

Process your juggling expertise at home using the soccer soccer ball. Juggle off from your thigh once and capture the ball. Then, manage a second time and find. Sustain your management, and maintain practicing this procedure. Your video game improves hugely as you grow much better at juggling. Something similar to this that you can do to assist you handle the soccer ball far better is essential.

An excellent concept for getting a lot more soccer process is to consider your local YMCA or neighborhood heart. Many places provide a number of intramural sports activities teams, and particularly if are living in a sizable neighborhood, you will probably look for a soccer team or football group with some other fans like oneself.

Being even better at soccer commences with locating reliable information. After that, it should grow to be useful process and training. Use the recommendations right here to help you be an even better football participant. Carry on and discover if you wish to give the levels of competition a run for their dollars.


chwilówki przez internet


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-10-2018 @ 07:58 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke