ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Expert Consultancy About Natural and organic Garden So You
โดย: omotiwy
ติดประกาศ: 07-19-2019 @ 06:04 am

Natural growing plants is a topic that many folks really feel is a hard point to start in. The thing about horticulture, however, is the fact it's regarding how a lot you are aware that receives you started and then really helps to become successful using this type of horticulture. Check out this post and consider whatever you can from using it after which, put it on towards your horticulture ventures.

Utilize your own plant seeds for horticulture in later on conditions. This allows you to be sure that your plant life are natural from start to finish. Consider an before year of plants and permit them to go to seed prior to deciding to eliminate them. This means that not merely will be the plants and flowers growing without the need of pesticides or compound fertilizers, the seeds were cultivated without one sometimes.

When commencing your very own natural and organic backyard, factors to consider you pick the best medium sized for expanding your plants and flowers. Different plants need different mediums. Most of your seedlings ought to be replotted in to a bigger compartment prior to place them in your garden. Nevertheless, some plants, including melons and cucumbers, should change from their original boxes directly into the garden.

internet domowy lte

When creating or sustaining a garden compost pile, it is important to never put coal ash or charcoal towards the pile. The two ash and charcoal have substantial levels of steel and sulfur, along with other unwanted substances, that could pollute the earth and probably cause harm to the fitness of your plants.

The easiest way to drinking water your organic and natural back garden is by using a soaker hose. Soaker hoses not just save drinking water, but additionally straight this type of water specifically where it must have to go, to the dirt, as an alternative to about the simply leaves and in the air. By irrigating the foliage, you leave your plants prone to fungus infection progress.

When starting your very own natural and organic backyard, it is recommended to be sure you moisten your combine that is with the storage units before you sow the plant seeds. If your combine will not be moist, it will dry. This can result in your herb to expire prior to it is actually presented an opportunity to grow.

Variety makes for an improved garden compost stack. Through the use of numerous supplies with your rich compost stack, you happen to be providing a much better pH stability, a lot more nutrition and microbial microorganisms. Shred components when possible, as smaller debris decompose considerably faster, but possessing a couple of greater components within helps to improve the aeration. For the very best effects, don't include any more components once the composting process has started.

The optimum time to normal water your natural and organic backyard is earlier each day. By watering at the outset of the day, you might be allowing any humidity that collects in the leaves to dissipate. This assists to dissuade the expansion of the mildew and mold or fungus about the leaves that frosty air flow and normal water would blend to generate.

Use a beer snare to in a natural way get rid of slugs from your natural and organic back garden. Bury a canning jar so that the open oral cavity as well as the earth top rated are level. Fill adequate beer in to the bottle to fill it up under an inches in the best. Slugs is going to be drawn from the alcohol and belong to the bottle.

Examine the garden soil for its physical condition. When your earth is heavy, normal water will never go strong adequate in to the earth, and also the herb origins will stay close to the surface area, resulting in superficial roots. The soil will also be difficult to look. You need your soil to get loosened sufficient to ensure that herb roots can increase downwards as opposed to sideways.

To clear your organic backyard garden of pests, try using an assortment of dish soap and water. Blend 2 tablespoons of dish soap in a gallon water. Make use of a squirt jar to apply the foliage and dirt round the plants. Just before spraying your whole back garden or possibly a total vegetation, test the effect of the mix on a couple of results in and wait around two or three days just before performing the rest.

Make use of a soaker garden hose to h2o a garden. A soaker garden hose will allow water being soaked up directly within the earth, as an alternative to disbursed within the air flow. This can help to save water, a valuable useful resource. Herb results in also stay free of moisture, therefore you be able to stay away from annoying fungus troubles.

In case you are new to natural gardening, begin with illness resistant plant life. Some plants and flowers are merely hardier than the others and because of this they will likely require much less upkeep. A grow that survives well naturally will motivate you in ongoing your natural and organic horticulture methods. Check with in your neighborhood garden retail store, as distinct versions are hardy in several places of the country.

To get ready the soil for the organic and natural traditional plants, just cut the turf and transform it more than a couple weeks prior to planting time. Distributed timber chips a few ins serious in the newly-converted earth, and in a few weeks the soil is going to be ideal for your organic perennials. These hardy plants and flowers need only a small amount of planning.

You can get the most from time you commit to your natural and organic back garden by maintaining all of your generally-utilized instruments helpful. Choose horticulture outfits with plenty strong wallets for your resources. A bucket or tool buckle will also produce a convenient residence for people resources you use normally.

When watering your tomatoes with your natural and organic back garden, it is wise to water them around the soil rather than simply leaves. When you water the earth, the water falls in to the origins. The origins would be the elements of the vegetation that need drinking water and other nutrition. In the event you drinking water the foliage, the liquid will struggle to end up in the roots.

With all the info in the following paragraphs, you need to truly feel a bit more happy when considering organic and natural gardening. You need to be thinking of some methods that you could build, in relation to the details in this article and the things you previously knew about horticulture. It is important to examine other solutions of information about natural growing plants then formulate your own methods, depending on your solutions. It won't be lengthy till you are creating bountiful harvests for your own kitchen table, as well as for your family and friends.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07-19-2019 @ 06:04 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke