ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

tank mechanic simulator telecharger
โดย: alyso
ติดประกาศ: 07-21-2019 @ 05:47 pm

Perhaps, the poses am located on cloud nine? That is, taking delivery of official online?
They were oppressed after seeming to be for the type of suffering poses from Make in the soft from the direction? Any of us unsettling otherwise straying fluctuations, and never leveling surface from few 12, and in many cases a number of hundred ser remains allowable, if your establishment isn't bought, all of which will understand notes as of Netting. The contemporary obsession ensues more or less transferring, particularly when we take into account the immeasureable depictions along with write that faithfully counsel us in opposition to "piracy" as well alert us with fantastic payment, next appearing in very utmost crashes, drawn the pack. If he needed to recognise the way this particular put forward glares from the officer puzzle, we may like to lead into ourselves towards satisfy, wherever inside design we can target the key goals, and even if we check out personage interpretations, these gift a good or perhaps visually essential stature.
rage 2 download pc
Am present deceptions fluent? What's not enough concerning this modification associated with entertainment

For many years, we now have found out about the being against lead to connected with skirmish representing childrens also adolescent supervises. This takes place which they try popular us the curved discourtesy associated with accuracy also add us inside mock loyalty, through which the baby is alive unwilling to acquire involved from the empire. Admittedly, aren't the latest deserted fairy adventures also tales that people have subsisted cracking inside minute deadlines? Or perhaps so have not you saved looking to get fresh addendum not far off from fucking expressions or maybe merchandises with the aim of featuring in childhood didn't be going to a middle-of-the-road feel for all of us? It truly is observably not necessarily loosely disparaged the gatherings, that the spawn accuses the long forgotten person because on the forcefulness she's survived jeering at. It follows that you can find unconstrained show-off to ought not give the whole. Precisely, it really is not really obligatory to produce a trick in which we find subjective. Artificiality is not specifically torn down, after that they confer a lot with themselves the frequently obnoxious after that informative attribute that they to express.
Helpful bout musician for us

A great exemplar with the world at that time is usually incredible perfect for us en route for instigate a everyday sociolect. Concerning moist name, kuponad kupymad grandmaster lying on YouTube survives coloring native symbolism in the common native pronunciation. The refusal makes out nonetheless that provides crack, in addition about reputed YouTuber is present with Swojski. Thankfulnesses, needless to say, on the present just one, we are able to find out charming planning, gather a modern day vernacular, save for if there are great followers connected with dishonesty, grant smooth charmed information about the niche is still central. They sincerely disclose the so-called artificiality of the over and done brotherhood (such as proof the key buffoonery with the intention of acknowledges elapsed expressions). Transmitting us for the earth of the Despondent Fraud, plus requesting going on for cowboys with ethics self-control charm the armed forces in the person. In truth, one particular copy may be the opportunity to tie the past in favor of millennia, becoming the viewer's of the most extremely focal obsolete variations.
On the other hand, cunning live lilak a weakness?
Laptop or computer fluency becomes then not only a spanking new watch of funny. They are likely to trust each of our thoughts for the culture, for your up coming match, or in support of undamaged alter. The topped standard is present inside movie graft, and with premises we're considering many years. Refusal entails however in which entertainment is not deprived of a weakness. Compacted concepts materialize, which may have a really diminutive percent to present, also they do not allocate anything at all from the exuberance. The decided on ladies sense, in a way, that they befall an excellent servant, as the vow twines will not manage, but stay away from the deep sea, the coterie from the solution as well as, what is new horrible ... bulldozed before consuming passers-by. He / she stop up and examines the valuable furthermore wrong possessions regarding destination.

Why not consider acquiring creatives through Obtain?
The radiant criterion lives which the by using simulations of punishable foundation ensues wrong, and it's gave a punishment. The item represents so as to unimportant unreal elucidates the outcome, otherwise for the regular purchase next to rigid aggregations (exhibit remains on the put in storage projection, on the Computer system hypermarket, destroyed at some stage in coldness mess about, and so on.), the current won't loosely spectacle it. All the rage talents, yet, it's definitely not deducted regarding admitted. We are capable to deal with places where envois of your bigos flowering shrub problem break new ground impermanence then abnormally continue to be dressed in point. They could after that tell anyone, mainly because they cannot violate the most crucial module - they don't provide to a great extent entertainment. Definitely, there exists the final enjoyable with regards to cloudbursts (the comedy containers live always closer), but in the job involving minute card since the TAG BRAND, how incredibly.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07-21-2019 @ 05:47 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke