ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Details You Need To Know Before You Start Any Article Promotion Business
โดย: owaqal
ติดประกาศ: 08-27-2020 @ 02:53 am

Article marketing might be a great way to market your web site. By placing top quality articles in several databases, it is possible to attract more focus on your web site and build your subscriber base. The strategies in this article will help you get yourself started on a successful article promotion promotion.

Make sure that your male enlargement pill internet site is user-friendly. If men and women can't learn how to do what they desire to to, or discover the information and facts they are looking for, most of them will offer up and vanish entirely frustrated. Besides this get rid of them as a client, however are unlikely to point one to a buddy.

Think about paying out others to complete your article writing once you're off and away to a good start. This makes it possible to industry in volume. Services like Amazon online Mechanical Turk ensure it is very easy to payment thousands of top quality content and have them done in a point of days and nights. Just remember to pre-qualify your workers, if not you'll be perished in junk e-mail.

Make the content articles highly relevant to a huge number of men and women. Specialised topics could be interesting to some, but most men and women won't read through beyond the first phrase if this isn't something they are curious about or excited about. Consider when it comes to generalization in terms of the way you write your posts.

Enable people sign-up to learn the articles you write. Possessing a monthly subscription service is a great way to keep the visitors well informed once you put out a brand new post. Permit them to sign-up to get an email inform any time you submit new materials and also you know they will likely return with every electronic mail.

So, you've created and placed your post in the databases. What should you really do next? Try tweeting about your write-up several times per day. Choose many little excerpts to tweet and ensure that they clearly deal with your selected subject. This will pique the attention of your respective fans, and commence to develop a stream of visitors to your report.

Needless to say you know that every error must be treated like a studying opportunity. When you are within the article marketing field, however, mistakes are better still than education. They are new subjects for the content articles. Compose a post concerning your blunder! Instruct prospective customers whatever you managed completely wrong and whatever they is capable of doing proper, to avoid your fault.

When it comes to article marketing, you should promote your posts. Creating your content and publishing it can be only 1 / 2 of the work you should put in each one. You really prospective customers conscious of it's presence. Try using social networking sites to tell your dedicated viewers and potential readers whenever you can.

Make your post headline consist of an immediate guarantee to the viewer. People are always searching for info to solve a problem. In the event you add "5 approaches to correct (put issue), your article will get much more website traffic when compared to a a lot less action-driven title. Allow viewers know you may have information they want, and all of they should do is browse through your post to have it.

Switching an advert into a post will enhance the eye of the viewers and change them into clients. Instead of a basic sales pitch or trick, produce a narrative about yourself or enterprise to personalize the bond with your site visitors. Tell them ust everything you have learned and what important classes you may have find out, so that it is a necessity read through on their behalf. This can do much more to create a committed visitor, that is more prone to be turn out to be your buyer or a recurring site visitor.

Benefit from the thousands and a huge number of on the internet blogs, e-zines, online online video web sites, and lifestyle sites that rely on consumers to create and send content. You are able to distribute an informative and exciting report which could drive traffic to your blog by getting to a diverse selection of individuals and potential new trading markets.

When the early stages of the marketing with articles work are full, this article article writer will be able to measure the language style and all round training of their target audience. Creators that match their very own creating style to accommodate the telecommunications abilities in their viewers will produce very popular, more efficient articles.

Publish for folks, not search engines like google. A lot of internet marketers get so distracted by key word optimization that they can neglect their content articles will be go through by folks. Somewhat that filling your article packed with keywords and phrases at the fee for readability, center on generating this content intriguing and readable. Don't forget that eventually, your business must focus on humans.

When marketing your internet content material, ensure you are advertising the material and never using it in an effort to sell oneself as someone well-informed and qualified. Somewhat, take into account letting nicely-written content articulate on their own. Should you comply with this course of action your readers can decide for their own reasons you are without a doubt capable.

Compose a great post with excellent content material. The article directories will likely disapprove your distribution should it be a blatant promotion of the product. You need to publish posts that include value for your viewer and will probably meet the standards from the online search queries which can be performed.

Usually make sure that your submissions are formatted to normal. Before providing your report to a report listing, make sure to have put into practice each of the suggestions for formatting they already have put in place. The guidelines will let you know of exactly where inside the write-up you can put Web coding or hyperlinks and just how several time you may use different keywords.

When writing and submitting articles for write-up marking uses, be original and different. Readers will be more more likely to select the backlinks with your report or purchase a item described in your post in case the post provides these with some tips or information that they were formerly unacquainted with and that is certainly not already circulating on the internet.

Prior to getting started on your marketing with articles promotion, it's smart to make sure you've well-informed on your own on the essentials. This informative article ought to have assisted supply you with a very good idea of what exactly is involved with successfully utilizing articles to enhance your web site. Just utilize what you've figured out, and very soon you'll see good results.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-27-2020 @ 02:53 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke