ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

How to Pick Articles Generator To Your Business
โดย: oqifocyz
ติดประกาศ: 09-04-2020 @ 05:32 am

You might have learned of a post generator, however not know exactly what it is. It is just a software application which allows you to turn your own essay writing right into a marketing tool. Post generators are employed by many organizations to create content for websites or blogs. There are a few distinctive forms of informative article generators offered now and that I will go over a couple of these within this write-up.

No Cost. If you're looking for a free program which may allow one to make articles easily and fast, you should ponder employing an informative generator. Post generators are 100% cellphone compatible which means you can also utilize informative generator on your own tablet computer or smart-phone to automatically generate content for your industry.

Pay out. You will need to pay for a little fee to use this type of program. You have to sign up and pay a one time fee, then you will have accessibility to all of the features and tools you can utilize. However, the programs are rather easy to use and also there 's no limit on just how much material you are able to create.

Top Quality. This really is an advanced program intended to make it possible for one to add key words and other articles that will help you boost your own blog or website.

A great deal of those who are not sure if they would like to buy an article generator will just type in their search engine, what they would like to do together with the totally free software. It might have a small amount of time along with a couple of hours, but it is going to provide a superior comprehension of informative generators therefore that you may locate the one which meets your requirements.

You may possibly have found a few of their most popular programs being advertised online. Several of those programs allow one to add comments, pics, along with different details regarding services and products or services. The majority of those programs will also make it possible for you to publish these posts over a site for other website owners to use free of charge.

The main reason that it is so important to go for an article generator attentively is really because you're going to use this app a great deal. In the event you take advantage of a quality application, you'll have wonderful content that is well worth your time and effort and attempt.

Folks who want to publish excellent articles for complimentary will go with a post generator rather than throwing away their time and money on content articles that do 't do any such thing to get their enterprise. If you are intent on advertising you will want to consider using a great program to make excellent content for the blog or website.

A good means to get started generating far more complimentary articles for your site is to use an article generator to get you started off on your articles. All these programs are made particularly to assist you crank out hundreds of posts in minutes which may be printed everywhere you like to.

One of the greatest pieces about utilizing an article generator would be that you are able to include text, pictures, along with other what into the content without having to sort all that advice all at once. As an alternative, it is possible to place the items in sections after which simply repeat the entire article whenever you're done with the guide. If you contemplate it, this is far greater for your own reader as it helps them to see the very same information more than once.

Another thing that article generators may aid with could be your distribution of the articles. Because of the ease with which you can make an article with the use of this applications, it is possible to distribute your articles anywhere you want. Including on your own blog, in newsletters, on social networking sites, and also in mails.

In the event you send newsletters out, as an example, it'll soon be easier for the reader to read your essay than if you should send it as a object of paper. In the event you want your viewers to find the report, they can start out the email and then click on the url to read through the write-up. You may subsequently set the hyperlink straight back in your signature or bio space and make it look like you've actually sent your emailaddress.

Lots of men and women have said that when they have received a message from your own blog they read through it and then visit your site. If you are distributing the write-up or newsletter and after that read the contents of it. It is sensible to include things like a connection back to your website. And include a hyperlink back to your blog.

article creator


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-04-2020 @ 05:32 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke