ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
A Helpful Article About Eyesight Attention That Provides A lot of Ideas
โดย: idapos
ติดประกาศ: 09-22-2020 @ 05:48 am
 

 
Handling your view is vital to keeping your eyes healthier. The eyes are how you get to see and look at the world. The following article will teach you about vision care. You are planning to discover some basic info on eyesight care.

As if cigarette smokers didn't will need one more health-related cause to stop, this behavior also threatens eyes. Considering that using tobacco deprives every mobile in the body of fresh air, something view will need each and every min, cigarette smokers run the chance of destroying their eyesight with each puff of any smoke. Guard your eyes by stop smoking as soon as you can.

Omega-3 will help safeguard your eyesight. Try consuming more foods with these fatty acids. Ensure you have halibut, tuna fish, salmon, plus dark leafy green vegetables in your diet. Get a serving consumed every single day you are able to.

Observe the air conditioning and warming in your house. Warming and oxygen solutions are certainly one the main reasons behind free of moisture eyeballs. Running a warm air humidifier may help always keep moisture from the air flow. This may maintain your eyeballs from getting irritated and dried up.

Do you perform sports activities? Certain contact sports activities, like lacrosse and ice cubes ice hockey, may be dangerous for your view. Be sure you wear possibly athletics goggles or a encounter mask to reduce your danger. While it might appear peculiar to use them at the beginning, you will easily get used to them.

To care for your vision, you must be described as a healthful excess weight. Weight problems results in diabetes which could produce fantastic harm to your vision. In addition, it contributes to glaucoma, hypertensive retinopathy along with other situations which can cause blindness. The more healthy your body is, the more healthy your eyesight is going to be, so shed weight!

When you are staring at a personal computer for very long periods of time you blink less often. This may lead to vision tiredness. To battle it, remember the key phrase 20-20-20. This means Each and every twenty or so minutes give your vision a break by considering the space twenty ft . aside, for 20 seconds. It will refresh your vision preventing eyes strain.

Get proper care of your contacts. Anytime you put in or remove your disposable lenses, make certain you have completely cleaned your hands. Also, substitute your contact lenses as advised and disinfect them as if you need to. Or else correctly looked after, contact lenses might cause you a lot of grief.

In order to reduce eyesight tension, consider smashes if you want to commit extended amounts of time operating before your personal computer. Even having a two-min bust every single 30 minutes will make a significant difference with regards to the cost that the operate assumes the eyes, and you will definitely become more fruitful.

Constantly wear sunglasses outdoors. Many people erroneously feel that eyeglasses are merely for days out at the beach or maybe sunlight is extremely glaring. The reality is that UV rays are bad for eyeballs. They may trigger eyesight malignancy, corneal burns up, and also cataracts. When you will end up outdoors, seize some eyeglasses.

Keep some kind of unnatural rip falls about. A lot of eyesight pressure is related to improperly moisturized eyeballs. By utilizing falls, you may boost the size and level of lubrication your eyes need to have. When you are responsive to additives, search for a brand name that is certainly preservative-liberated to prevent creating much more signs and symptoms.

See an optometrist. As you grow more mature, your eyes will not job as well as they after did. You might not have needed eyeglasses your complete existence, nonetheless its a smart idea to see an optometrist every year, the same as the truth is a dental office each and every few months. An optometrist are able to explain to you how your eyes are performing, and you will get sunglasses if needed.

Should you work on your personal computer throughout the day, get regular pauses. It's essential that your vision relaxation so they can be recharged and remain healthful. Go outside the house and have a breathing of outdoors as a way to provide life returning to your vision.

Just like you keep your face clean, be sure your vision continue to be nice and clean at the same time! It is easy for bacteria to get in your eye area, triggering disease. Be certain that both your hands are clear when investing in your relationships. Implement makeup meticulously, and do not enable a muscle that you've sneezed in to effect your vision.

When your view get annoyed or dry when you sleep, implement some eyesight cream. Cream lubricate your vision and keep going longer than drinking water-dependent lubricants. They may make your vision blurry at the beginning even though, this is why you may use them just before sleeping.

Get splits if you want them. Lots of people assume that checking out a computer display screen may be the only time you should concern your self with stressing your eyes. Even when you are looking at or watching tv, it's wise to consider frequent breaks so you don't begin to have eyestrain.

Sustain your recommended weight. Obesity can result in diabetes mellitus. People with diabetes usually have several vision difficulties like glaucoma. If you are over weight, start off focusing on shedding all those excess weight and obtaining into shape. You will not only sense and appear far better, but it will probably be a tremendous help to the fitness of your eyes.

Make certain you are using appropriate and enough eyes protection to prevent any traumas in your eyes if you are lively. Dress in goggles if you are enjoying sporting activities that will effect your eyesight and safety gear in case you are at work. This will assist in order to avoid devastating traumas that will permanently harm your vision.

Start working out. You may possibly not know this, but exercise helps several entire body capabilities and the eyes are also really helped by exercise. When you physical exercise, your circulation of blood improves. The truth is, workout helps in reducing tension in your eyes if you have glaucoma. Add some aerobic exercises in your lifestyle, along with your view is going to be better because of it.

Excellent wellness strategies are important, and this contains taking good care of the eyes. You should have figured out some terrific eye attention strategies in the above write-up. Now you will have to use what you acquired. Going forward, you can offer you your understanding to individuals you encompass oneself with in order that they can also advantage.

vitamin a haare
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-22-2020 @ 05:48 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที