ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Seeking Understanding Of Soccer? You Need To Read This Post!
โดย: ubiwide
ติดประกาศ: 09-23-2020 @ 05:52 am

Would you enjoy to get a school football staff? Perhaps you much like to go out there in the discipline and mess around together with your buddies. Perhaps you aspire to get the next excellent soccer gamer. Regardless of what, football is exciting, and it requires talent in order to be an improved participant. Consider this advice on for dimensions as you may learn more about football.

Always anticipate to have the tennis ball. You have to be centered on the ball at all times and try forecasting who the player will pass it to. Forecasting exactly what a participant does will end up less difficult as you become used to actively playing with the same team. Request the golf ball should you be from the greatest place.

Change the golf ball from a single side on the other in case you are striving to escape a defender. Strike the tennis ball with the inside your ft . and attempt attaining rate so that you can get away the defender. Shield the soccer ball together with your physique in case the defender grabs under your control.

The two simple and very long passes are important in keeping the soccer ball from defenders. When you are getting near the goal, simple passes by could be important in having the soccer ball to your teammate that is in stronger position. Long passes by may be helpful when lots of process is happening in one aspect of your industry to help keep your crew in control of the soccer ball.

It is essential to plan and come together together in both practice as well as in games. Understand when every one of you will be spanning the soccer ball. You might cross the tennis ball in one course for a couple of has only to go remaining in the thirdly try out.

In relation to learning punishment kicks, process makes best. Practice one kind of strike right up until it gets 2nd the outdoors after which proceed to the subsequent sort of strike and rehearse it till it too will become next character. Continue rehearsing distinct kicking types until you have no less than 6 kicks that you can use when kicking a fees strike.

Even though it is essential for soccer participants to operate frequently, you should make sure to take a day off at least one time every week. You have to take some time off and away to enable your tissue to repair. When your working day of relaxation has passed, it is possible to continue your regular timetable.

It is essential that you take into account that football is a staff work. Whilst it could be really luring to operate on making objectives all on your own, you should focus on passing the ball to other people. This will make them sense a lot more pleasant in the direction of you, and boost the possibilities they will likely come back the favour.

Learn whatever you can about football and also the distinct techniques. There are lots of sources offered such as books and resources on the net. Search these places to find the latest tactics to assist you improve the online game. When you find a new method, practice it till you have it straight down pat.

See televised soccer online games to identify a couple of amazing techniques to feature in your repertoire. Watch the enjoy repeatedly until you have learned precisely how to carry out the move. Then, go outside the house and begin practicing it. After you have practiced for 30 minutes, revisit within and enjoy the shift once again mentioning any changes you need to make in your training.

When you practice playing football, aim to do your entire practice without preventing. That is because throughout an genuine video game, you will not be halting fairly often. Therefore, football is definitely a strenuous online game that needs you to be good shape. By training extended time periods without having preventing, you will definately get yourself in greater design to help you improve your game titles.

When you are on the soccer industry, try your greatest to help keep a positive perspective and avoid horrible language. When coaches think that you might be challenging to handle they may locate each reason they could to hold you on the table, so be as pleasurable that you can be.

It really is in no way a great idea to hog the soccer ball when you find yourself playing soccer, but getting selfish may also be price needed. If you find that you will be continually able to produce a wonderful picture, there is absolutely no reason good reasons to forget to take advantage of that.

You should learn how to stay focused whenever possible. Shedding focus brings about smashes for the other group, and one great bust guaranteed with a target may change the rate of the activity and set the other crew on top. Much less details are scored in soccer, while focusing would be wise to be a part of your approach so that you can aid your crew energy.

Numerous athletes are plagued by roaming minds. Athletes need to enable the earlier go mainly because it should not be modified. Rather, participants ought to pinpoint the current activity. In case a participant is just not actively playing a game, he needs to be focusing on the longer term match springing up. This system will assist gamer concentrate on the present resulting in the well performed game.

Soccer balls have several components - the sewing, the bladder, the coating as well as the deal with. By learning how every one of these elements impacts the way the soccer ball responds, you will find a soccer tennis ball that can be perfect for you while in practice. By way of example, the number of solar panels with a soccer soccer ball can vary.

You may help to improve your video game by utilizing your creative imagination. Your creativity may help you see where the golf ball will almost certainly terrain whenever you kick it. By picturing the way the goalie will respond to your kick, you are able to location flaws from the goalies insurance coverage and discover open up spots to assist you score.

It can be time for you to provide the advice you've read out to the bitcoin bet sport field. You also need to maintain learning more about this brilliant activity. There is not any cap for the skills you can discover and employ, so get out there and take pleasure in the video game you love to play.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-23-2020 @ 05:52 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke