ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Baseball Assistance For Your Novice To Discover
โดย: ovawyvyh
ติดประกาศ: 06-13-2021 @ 07:56 am
 

 
If you're enjoying infield and a groundball is success, usually go in the direction of it. Don't sit there and wait for a golf ball to come to you. This should help you have a much far better probability of having the mixture out and your team will enjoy it. This relates to outfielders also.

To provide your strike far more strength, shift the body excess weight to your rear ft .. Right handed batters placed the weight to the appropriate ft ., and the other way round for lefties. You will get a great deal of power from that rear feet.

Watch the pros for tips. When you watch your favored crew enjoy, observe your favorite athletes to consider ideas and recommendations. It may possibly also be a great idea to history video games to enable you to try to find method and method. The benefits acquired exactly where they are by doing the right issue with the video games, to help you study from seeing them.

Remember being secure when enjoying any kind of sport. That's true specifically for baseball. Constantly know where the ball is always to help protect on your own from trauma. You could potentially lose a teeth or even worse from an errant tennis ball should you not pay attention. In addition, a slider slipping to the foundation may cause trouble for your thighs and legs.

Have you got any kids or grandchildren that are interested in taking part in baseball? Like other parts of existence, we would like to do all we can to assist our youngsters practical experience accomplishment. To build up a simple swing, the hands, wrists and forearms have to be powerful. You don't have to acquire costly gear to help kids develop much better muscles energy. Give your youngster a tennis games golf ball to squeeze on when watching television. The golf golf ball provides sufficient effectiveness against improve the palm, arm and forearm.

A lot of baseball players prefer to put on baseball gloves when batting. These baseball mitts assist gamers grip the bat correctly and assist take in the vibrations that arise as soon as the ball is available in contact with the bat. Baseball hand protection also help safeguard baseball gamers from developing calluses on the fingers in the course of comprehensive procedures and online games.

As being a baseball mentor, you are accountable for a number of stuff on game day time. Be certain to bring everything you should the overall game. Among the goods you need to have accessible are leg cushions, your replacement rotation sheet, a pen plus your rating reserve, your cell phone along with a nicely stocked emergency first aid kit in the event of urgent. Likewise have your group lineup available itemizing the batting purchase as well as the jobs your staff can play.

The bat position is very important in baseball. The bat should be about 45-diploma position using the button of that bat directing towards the opposite batter's pack. All correct swings commence on this page, regardless of their starting up placement. This is because the bat is in the pitched ball's aeroplane. Pointless moves are prevented in the course of swings through this starting up bat position.

When you find yourself a baseball coach, develop a good practice routine for your personal gamers, so that they understand what is predicted of those and another which will help them succeed. In general, you need to have players heat up for ten mins then do 20 minutes of striking drills. Then a few minutes or working the bases then ten minutes situational drills in addition to safeguard. Finish off with about 10 mins of place-distinct protection then an excellent lower. Afterward have got a staff reaching and that's all there exists into it.

If your pitcher is becoming the better of yourself inside an at bat, leave the batters container. You have to do what ever you can do to chuck away from the pitcher's timing. A few seconds breather will not likely only help you to get your mind targeted, it may possibly also break-up the current region how the pitcher is in.

Outfielders will need to pay attention to the batter. Righties will usually strike it to the left part of the discipline. Proper fielders will spot action from still left-given batters. Being familiar with these mechanics will help you understand where the baseball will land if the tennis ball is hit..

When you find yourself teaching a kids' baseball group, you need to recognize that you are currently crucial to the team members. You happen to be training them about baseball and about daily life. Be sure to give a good amount of optimistic support in addition to any modification. Remember that your participants is likely to make blunders and this support will receive a good deal greater functionality away from them than critique. Have the goals to your staff sensible. Always provide a good and upbeat demeanor.

Befriend your staff despite exercise. To become genuine soccer ball club, you must find typical soil with everybody in the group. You should build genuine relationships. So find time to attend the films together, or get several pieces or pizzas or a burger. The friendships you develop will convert for the discipline.

Going to a baseball over a collection, be sure to keep your swing degree. In the event you give your bat in a uppercut on the tennis ball, you will be more likely to pop the tennis ball up, so that it is easier for an outfielder to trap. A degree golf swing produces a collection travel, which is much more probable to make a foundation success.

If you wish to include velocity in your golf swing, choke up somewhat. Push both your hands forward along the barrel of the bat. Your swing will likely be more rapidly and more small. It could allow you to always keep at rate having a pitcher that could be a lttle bit as well fast for you.

As you have seen from your bitcoin bookmakers previously mentioned post, there is a whole lot to discover when it comes to the sport of baseball. It can make no difference if you're a skilled expert, or someone just stepping into the overall game, everyone can appreciate it more with sound advice. Always keep these guidelines on this page near as you discover further into this game that a lot of people really like.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-13-2021 @ 07:56 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 13.0 วินาที