แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้2
สมาชิกใหม่ในปีนี้2
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 1,040
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • Ruby19P929

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 2
 • สมาชิก:
 • 2
 • ไม่แสดง:
 • 2
 • ทั้งหมด:
 • 4

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 01/6/2553
  -
  แผนผังหน่วยงาน
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
  ผศ.นุขรัตน์ มังคละคีรี
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  ผศ. เจริญชัย หมื่นห่อ
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  ผศ. ชนาธิป สันติวงศ์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.อุทัยวรรณ สุกิมานิล
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.สุพรรณี พูลผล
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.บรรจง พลไชย
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.สงกรานต์ นักบุญ
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.เบญจยามาศ พิลายนต์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.วศินภัทร์ กุลโรจนสุนันท์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.ยุวดี สารบูรณ์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  อ.อรอุมา แก้วเกิด
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  มหาวิทยาลัยนครพนม


  92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184  ขอบคุณที่ให้เครดิตเว็บสุรินทร์