ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 

           จํานวนผลงานตีพิมพ์

ระดับชาติ 1  ชิ้น

1. วารสารวิชาการระดับชาติ

ชื่อผู้เขียน  ดร.อุทัยวรรณ  สุกิมานิล

ชื่อบทความ   แนวคิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้พุทธวิธีและกฎหมาย

ชื่อวารสารวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่ 8  หน้า 386-402

 

ระดับนานาชาติ  1  ชิ้น

1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อผู้เขียน  1.นางอภิญญา  กุลทะเล

2.รศ.ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร

3.ผศ.อมรรัตน์  แสงใสแก้ว

ชื่อบทความ  Effectiveness of a Participatory–Learning Program of Pre-retirement on Personal Satisfaction with Older Adults: Urban and Rural Area, Thailand

ชื่อวารสาร  International Journal of Nursing Education  ปีที่ 12 ฉบับที่  2 หน้า 18-23

 

         จำนวนผลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลวัยสูงอายุแบบบูรณาการ
          คณะวิจัย ผศ.สิริณัฏฐ์  โภคพัชญ์ภูเบศ

 ผศ.ดร.สมสมร  เรืองวรบูรณ์

 นางอัจฉราพร ปิติพัฒน์

 นางสาวชลินดา คำศรีพล

 

                ชื่อเรื่อง  ผลของการบีบนวดมือการนวดแป้งโดว์ และการนวดฟองน้ำ ต่อแรงบีบมือของผู้สูงอายุที่มีปัญหากล้ามเนื้อมืออ่อนแรง               

                   คณะวิจัย         นางสาวชฎามาศ  พูมพิจ

นายวุฒิพงษ์  เชื่อมนอก

ผศ.ดร.นภาทิพย์  ตั้งตรีจักร

   นางสาวกุลพิธาน์  จุลเสวก

 

         ชื่อเรื่อง  ผลของโปรแกรมสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมอง ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของประชากรก่อนวัยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจังหวัดชายแดน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มแม่น้ำโขง

คณะวิจัย          นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก

นางอรุณรัตน์     อุทัยแสง

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร

นายอนันตศักดิ์   พันธ์พุฒ

          นายวุฒิพงษ์      เชื่อมนอก

 

ชื่อเรื่อง  ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยครอบครัวจังหวัดนครพนม

คณะวิจัย      ผศ.ดร.วิรมณ  กาสีวงศ์

                   ผศ.ดร.สุประวีณ์  คงธนชโยพิทย์

 

จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

ทุนเงินรายได้จากแหล่งทุนภายใน จํานวน 175,000 บาท

 

ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อนักวิจัย

ปีที่เสนอ

ขอรับทุน

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

แหล่งทุน

งบประมาณ

(บาท)

1

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จังหวัดนครพนม

 

ผศ.ดร.นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์ 

ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง

ดร.รุจิระชัย  เมืองแก้ว

วรรษมน  ปาพรม

2564

1 ปี

วพบ.นพ.

45,000

2

ความพึงพอใจของอาสาสมัครประจำหมู่บ้านต่อแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลพระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ผศ.ดร.สุประวีณ์  คงธนชโยพิทย์

ผศ.ดร.วิรมณ  กาสีวงศ์

นายสุรเชษฐ์  สมตัว

2564

1 ปี

วพบ.นพ.

35,000

3

 การพัฒนาหลักสูตรการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ

โดยชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดนครพนม

ดร.เบญจยามาศ  พิลายนต์

ผศ.พิพัฒน์พงศ์  เข็มปัญญา

บรรจง  ภูละคร

ปฐมพร  ปานลักษณ์

สมฤทธิ์  แสนมอม

ไพรักษ์  ศรีทอง

2564

1 ปี

วพบ.นพ.

50,000

4

พัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลวัยสูงอายุ

 

อัจฉราพร ปิติพัฒน์

ผศ.สิริณัฏฐ์  โภคพัชญ์ภูเบศ

ผศ.ดร.สมสมร  เรืองวรบูรณ์

ชลินดา  คำศรีพล

ชนิชา  ไชยต้นเทือก

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ

ผกามาส  ตงศิริ

เจนจิรา แม้นประเสริฐ

2564

1 ปี

วพบ.นพ.

45,000

 

รวมจํานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

 

175,000

 

ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก จํานวน 540,000 บาท

 

ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อนักวิจัย

ปีที่เสนอ

ขอรับทุน

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

แหล่งทุน

งบประมาณ

(บาท)

1

การพัฒนาแนวทางการจัดการการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม

นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ

ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี

2565

1 ปี

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว)

540,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจํานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

540,000

 

 

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.