หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
  ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ

  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มวิชา

  ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย


  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  472
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,218
 เยี่ยมชมปีนี้ :  52,060
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  99,932
 IP :  54.167.194.4
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
คณะผู้บริหาร  
4918 คณบดี (ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร)  
4913 รองฯฝ่ายบริหาร  (ผศ.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร)  
4911 รองฯฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  (อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม)  
4912 รองฯฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  (อ.ยุวดี สารบูรณ์)  
4915 รองฯฝ่ายวิชาการ   (ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ)  
4916 รองฯฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัยากรมนุษย์  (อ.พยอม สินธุศิริ)  
4903 ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (อ.สุปราณี สิทธิกานต์)  
1000 ผู้ช่วยฯฝ่ายการเสริมสร้างสุขภาวะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร   (ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา)  
4902 ผู้ช่วยฯฝ่ายวิจัย   (อ.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ)  
4908 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (คุณทัศพร)  
4906 เลขานุการคณบดี  (คุณนรากร)  
     
กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  
4818 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ)  
4804 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (ดร.บุญรอด, อ.วิภาวรรณ อ.รัตติยา)  
4805 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (ผศ.พัชนี, อ.วิสัย, อ.นาฎนภา, อ.ยุพเรศ)  
4824 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.อภิสิทธิ์, อ.สุชาดา, อ.มารศรี,อ.อมรรัตน์)  
4822 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.สมเกียรติ บุญ., อ.ละอองดาว, อ.สุชาดา, อ.สุขมาพร)  
4828 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.ดวงใจ, อ.ณัติยา, อ.วิมลศิริ, อ.เนาวรัตน์ )  
4819 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.ดัชนี )  
     
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
4719 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  (อ.สมสมร เรืองวรบูรณ์)  
4807 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  (อ.เนตรฤทัย, อ.วรรษมน)  
     
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  
4818 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (อ.มะยุรี)  
4802 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  (อ.สิทธิชัย)  
4817 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  (ผศ.ดร.วิรมณ, อ.สมเกียรติ สุทธรัตน์, ผศ.สุประวีณ์)  
4731 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  (อ.ปาริชาติ)  
     
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์   
4701 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ)  
4729 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (อ.ธัญพิชชา, อ.วราพร)  
4730 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (อ.ดรัลรัตน์, อ.เปรียบแก้ว, อ.ดารุนนีย์)  
4710 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (ดร.พัดชา, อ.พิมลพรรณ, อ.ตรีนุช, อ.ชฎารัตน์)  
     
กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  
4701 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ)  
4702 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (อ.อุทัยวรรณ, อ.อรอุมา, อ.สุพรรณี)  
4703 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (ผศ.ดร.นุชรัตน์, อ.อนันตศักดิ์, อ.วศินภัทร์, อ.ชิณกรณ์)  
     
4704 วิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ  (อ.สงกรานต์, อ.บรรจง, อ.โกมล)  
     
งานสำนักงานและอื่นๆ  
4210 หัวหน้าสำนักงานคณบดี (คุณกมลทิพย์)  
4213 งานการเจ้าหน้าที่ (คุณสิริกุล)  
4214 งานธุรการ (คุณพิชญ์ชญานิษฐ์)  
4216 งานธุรการ (คุณประเพลิน)  
4212 งานธุรการ (คุณปนัดดา, คุณกรรณิการ์, คุณจันทร์)  
     
4209 งานการเงินและบัญชี (คุณสายทอง, คุณศิริพร, คุณแว่นแก้ว)  
     
4211 งานพัสดุ (คุณจันทร์เพ็ญ, คุณพรทิพย์, คุณวิภาดา)  
     
4101 งานแผนฯ (คุณวันวิสาข์)  
4202 งานประกันคุณภาพการศึกษา (คุณศิริญา)  
     
4106 งานช่างซ่อมบำรุง   (คุณปัญญา ,คุณจิระวงค์ ,คุณสมมารถ, คุณวิทยากร )  
     
4501 Lab ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (คุณคนึงนิตย์)  
     
1001 ห้องกิจการนักศึกษา  (คุณปัญจารี, คุณสิริลักษณ์)  
     
1002 ห้องทะเบียนและวัดผล  (คุณประวิทย์ ,คุณศิรินาฏ ,คุณสุปราวีณ)  
     
1003 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณจักรพันธ์, คุณสุเมธ)  
4207 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณอนุพงษ์)  
     
1010 ห้องศูนย์เด็ก   (คุณนิภาพร, คุณจารุวรรณ, คุณรัตนา)  
     
1009 ห้องสมุด   (คุณพัณนิดา, คุณสุพักต์)  
     
1005 ห้องพักอาจารย์เวร   อาคาร3  
1013 ห้องเจ้าหน้าที่เวรนอน หอพัก5ชั้น  
1014 ห้องเวรสุขภาพ  
     
4220 โรงรถ  (คุณจักรกฤษณ์ ,คุณราม ,คุณไพฑูรย์)  
     
1008 โรงครัว   (คุณเกษมสุข ,คุณบำรุง ,คุณรินรดา)  
     
1012 ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น3 อาคาร1  (คุณหวานตา)  
     
1004 ห้องมูลนิธิจิตอาทรในประเทศไทย  
  เวรสุขภาพนักศึกษา(ลงเวลาเข้า-ออก)นอกเวลาราชการ  
     
1006 ป้อมยามประตู1  
4999 ยามอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
     
หมายเลขติดต่อภายนอก  
  งานทะเบียนและวัดผล (042-511860)  
  งานการเงินและงานพัสดุ (042-514472)  
  งานเลขานุการผู้บริหาร (042-514471)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Tle.(042-512196)      Fax.(042-512184)


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.