หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ วพบ.นพ.  ค้นหาข่าว :
แนวทางการให้ข้อมูลของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (อ่าน 8)   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 (อ่าน 165) 
ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (อ่าน 26) 
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 81) 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot (อ่าน 58) 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 112) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทคพย.ประจำปี 2559 (อ่าน 62) 
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อ่าน 88) 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ รณรงค์หยุดการพนัน และตรวจสอบการปราบปรามป้องกันมิให้มีการพนันผ่านทางเว็บไซต์ (อ่าน 31) 
ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (อ่าน 32) 
ขอเชิญร่วมพิธ๊ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลส่งร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวนพระสงฆ์ 8 รูป (อ่าน 49) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 398) 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอเค้าโครงตำรา (อ่าน 41) 
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงรอบที่ 2 ประจำปี 2559 (อ่าน 205) 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 119) 
มาตรการประหยัดน้ำมหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 73) 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 51) 
ขอเชิญประชุมประจำเดือน (อ่าน 68) 
เสนอระบบในการยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ (อ่าน 33) 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 67) 
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.