หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 23) 
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 13) 
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 15 (อ่าน 35) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย (อ่าน 25) 
หลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน พ.ศ.2560 (อ่าน 31) 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ.2560 (อ่าน 14) 
ดาวน์โหลดเอกสารอบรมวิชาการประจำปีของพยาบาลเวชปฏิบัติ : พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการดูแลระยะยาวในชุมชน (อ่าน 55) 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม “ (อ่าน 11) 
กำหนดการ (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “ นัวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาากร ประจำปี2559 (อ่าน 7) 
ฝากประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารมนุษย์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 (อ่าน 8) 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (อ่าน 9) 
ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (อ่าน 37) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม“ (อ่าน 39) 
ขอเชิญส่งบทคัดย่อ (call for abstracts) และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd APPNC 2017 (อ่าน 41) 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 20) 
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตในกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 17) 
ทุนสนับสนุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 57) 
ทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Programme (อ่าน 73) 
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 91) 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา”งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (อ่าน 48) 
มีข้อมูลทั้งหมด  44  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.