ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง Learning Space 1

อนุมัติ02/08/2564 เวลา 22:41:09
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 พ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเจนจิรา แม้นประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด

ห้อง Learning Space 2

อนุมัติ02/08/2564 เวลา 22:41:29
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 พ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเจนจิรา แม้นประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 2 ชั้น 6

อนุมัติ02/08/2564 เวลา 22:34:33
วันที่ใช้ห้อง 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 27B และวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 26AB
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ02/08/2564 เวลา 22:34:41
วันที่ใช้ห้อง 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 26A และวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 26AB
รายละเอียด

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 6

อนุมัติ02/08/2564 เวลา 22:34:57
วันที่ใช้ห้อง 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 26A และวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 26AB
รายละเอียด

ห้องเรียน 334

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 30 ส.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 พ.ย. 64 เวลา 04:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐวุฒิ บุญศาสตร์   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 27ฺB
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุปรึกษาทางการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมศรีโคตรบุรีรัตน์

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชลดา คำพิพากษ์   สำหรับแผนก 26B
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
รายละเอียด

ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 5

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชญ์สิชา ไตรวงศ์ย้อย    สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 26A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ Conference
รายละเอียด

ห้องประชุมมิ่งนครพนม

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมพ์นชา ปาคำทอง    สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 26A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ Conference and Lab (ปฏิบัติการรายวิชาอนามัยชุมชน)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 3

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกนกวรรณ ไร่สงวน   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 26A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยชุมชน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 57 รายการ