ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง Learning Space 2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 23 ส.ค. 63 เวลา 20:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 63 เวลา 04:00
ผู้ขอใช้ นางสาว นางสาวกานต์ธิดา พิมุขกรพงศ์   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 26A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ทำวิจัย
รายละเอียด

หอประชุมศรีโคตรบูรณ์

อนุมัติ15/09/2563 เวลา 00:41:22
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอบปลายภาค 1/2563 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 AB
รายละเอียด

ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 5

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปิยวรรณ แสนสำราญ   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 26A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ คอนเพอเร้น
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

อนุมัติ30/09/2563 เวลา 21:44:18
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี   สำหรับแผนก ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมเสวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ05/10/2563 เวลา 17:28:15
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.กุลพิธาน์ จุลเสวก   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมภาควิชาคลินิค
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ30/09/2563 เวลา 21:44:32
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางปาริชาติ เมืองขวา   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมวิพากษ์รายวิชา
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทปัฐนคร

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริรัตน์ หันประดิษฐ์   สำหรับแผนก 26B
ใช้ห้องประชุมเพื่อ Conference
รายละเอียด

ห้องประชุมมิ่งนครพนม

อนุมัติ05/10/2563 เวลา 17:28:22
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ เสวนาหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562, ฤดูร้อน/2562
รายละเอียด

หอประชุมศรีโคตรบูรณ์

อนุมัติ18/09/2563 เวลา 16:36:55
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอบ
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทปัฐนคร

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมนสิชา เสาร์จันทร์   สำหรับแผนก 26B
ใช้ห้องประชุมเพื่อ conference อ.วรรษมน ปาพรม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ