Untitled Document

 

เงื่อนไขการจองห้องประชุมออนไลน์

- กรณีที่ต้องจัดเตรียมห้องเป็นพิเศษ ได้แก่ ห้องประชุมที่ระบุความประสงค์ให้จัดเตรียมขนาดที่นั่งมากกว่า 80 ท่านขึ้นไป
- กรณีที่ต้องจัดห้องในรูปแบบเป็นการเฉพาะเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น การจัดอบรมแบบจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม  จัดเป็นรูปตัวยู เป็นต้น ซึ่งการจัดลักษณะดังกล่าว จะต้องทำการเคลื่อนย้ายโต๊ะและเก้าอี้ จำต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม เพื่อให้มีความเรียบร้อยและเหมาะสมในการใช้งาน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบเงื่อนไขการจอง และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ