วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามกัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามกัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่มีผลงานจากการปฏิบัติงานสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันพยาบาลสากล 2565 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
______________________________
2.ดร.สุรชัย เฉนียงในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา
______________________________
3.นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 27 ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2565
______________________________
4.ชนม์นิภา ชาวหนองแสง ฐิติพร วรรณภา ปรกช เกิดเกียรติสุข ลลิตา อุ่นศิริ วรัญญา ฉลวยศรี จุฑาทิพย์ พงษ์สระพัง นันทียา ผิวผ่อง นิภาพร พลเยี่ยม และปรัศนียาพร เดชแพง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอนวัตกรรม CQI Evidence Base 2 ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของนวัตกรรมเข็มขัดลดปวดต่อความเจ็บปวดและความพึงพอใจของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
5.ปรารถนา นักคำพันธ์ กุสุมา สุดาชม กมลทิพย์ เพียเพ็ง ดวงพร วงษ์พรมมา ดาราวิไล คูณป้อง ฟารีดา อุดมสิริยศ ศศิธร อุตม์ทอง สุนิสา บุญหงษ์ และสุพิชญา สาดแล่น
โดยมี อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง และอาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอวิจัยเชิงทดลอง ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนกลไกการคลอดบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
______________________________
6.จันทร์จิรา จันทอง ชลิตา สุวรรณชัยรบ ปียะธิดา ดรรักษา วิรวรรณ กลาศรี ศิรัญญา หาผล ปิยนันท์ ประมะคัง เสาวนีย์ ผาอินทร์ รุ่งฤดี มนต์มี และนันทิชา สิมงาม
โดยมี อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอนวัตกรรม CQI Evidence Base 2 ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของนวัตกรรม ‘”Hair Spa Salon Relaxing” ต่อความพึงพอใจของ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
______________________________

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ #พลังพยาบาลไทยช่วยชาติก้าวข้ามกัยCOVID-19 สู่วิถี New Normal #
______________________________

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram