วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามกัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามกัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่มีผลงานจากการปฏิบัติงานสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันพยาบาลสากล 2565 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
______________________________
2.ดร.สุรชัย เฉนียงในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา
______________________________
3.นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 27 ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2565
______________________________
4.ชนม์นิภา ชาวหนองแสง ฐิติพร วรรณภา ปรกช เกิดเกียรติสุข ลลิตา อุ่นศิริ วรัญญา ฉลวยศรี จุฑาทิพย์ พงษ์สระพัง นันทียา ผิวผ่อง นิภาพร พลเยี่ยม และปรัศนียาพร เดชแพง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอนวัตกรรม CQI Evidence Base 2 ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของนวัตกรรมเข็มขัดลดปวดต่อความเจ็บปวดและความพึงพอใจของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
5.ปรารถนา นักคำพันธ์ กุสุมา สุดาชม กมลทิพย์ เพียเพ็ง ดวงพร วงษ์พรมมา ดาราวิไล คูณป้อง ฟารีดา อุดมสิริยศ ศศิธร อุตม์ทอง สุนิสา บุญหงษ์ และสุพิชญา สาดแล่น
โดยมี อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง และอาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอวิจัยเชิงทดลอง ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนกลไกการคลอดบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
______________________________
6.จันทร์จิรา จันทอง ชลิตา สุวรรณชัยรบ ปียะธิดา ดรรักษา วิรวรรณ กลาศรี ศิรัญญา หาผล ปิยนันท์ ประมะคัง เสาวนีย์ ผาอินทร์ รุ่งฤดี มนต์มี และนันทิชา สิมงาม
โดยมี อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอนวัตกรรม CQI Evidence Base 2 ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของนวัตกรรม ‘”Hair Spa Salon Relaxing” ต่อความพึงพอใจของ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
______________________________

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ #พลังพยาบาลไทยช่วยชาติก้าวข้ามกัยCOVID-19 สู่วิถี New Normal #
______________________________

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu bonus veren siteler
bostanci escort kurtkoy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/