วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ

ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 : วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565

ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมสายวัดคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์และน้ำหนักทารกแรกเกิดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก่อนตั้งครรภ์

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/250571/173074

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram