วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ “แคแสดชูช่อครบรอบ 40 ปี” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ “แคแสดชูช่อครบรอบ 40 ปี” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัส53)

 

PDF Title

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram