วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ กับ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี และคณะ เนื่องในโอกาสผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ กับ ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี และคณะ เนื่องในโอกาสผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (LOCAL ENTERPRISES) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในโครงการ : “การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของห่วงโซ่ อุปทานปลาตากแห้งน้ำสงครามตอนล่าง

 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram