วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนมจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อินไชยยา อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย และอาจารย์พิมลพรรณ อันสุข บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการสอนภาคปฏิบัติและแผนนิเทศ” รวมถึงได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.รุ้งนภา ผานิตรัตน์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปีครึ่ง” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯพยาบาลให้ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดกาเรียนการสอน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ ส่วนในวันที่ 24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับการต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในเรื่องของแนวคิดและการดำเนินการปฏิบัติการพยาบาล โดยการนำความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลไปให้บริการแก่ผู้รับบริการ เป็นรายบุคคลครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของตนเองอย่างต่อเนื่อง (Faculty Practice) การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) และการเรียนรู้โดยใช้สถานกาณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning)

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir