วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร แก้วเนตร นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร แก้วเนตร นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย #รางวัลความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#BCNN #NP #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย #รางวัลความประพฤติดี 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุรชัย เฉนียง ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุรชัย เฉนียง ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565
ในการตีพิมพ์ฐาน SCOPUS #Q4 : belitung Nursing Journal Vol. 8 Issue 1 2022
ชื่อบทความ : Suicide prevention: A qualitative study with Thai secondary school students
Link : https://www.belitungraya.org/BRP/index.php/bnj/article/view/1746
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญนาฏ อภัยโส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ในโอกาสในโอกาสสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2564 มีผลคะแนนสูงสุดและสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญนาฏ อภัยโส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

ในโอกาสในโอกาสสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2564 มีผลคะแนนสูงสุดและสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชา

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม#มหาวิทยาลัยนครพนม

แสดงความยินดีกับนักศึกษาและศิษย์เก่าคนเก่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ในโอกาสเข้ารับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน และโล่รางวัล เกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่น

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดพิธีมอบรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นายพาสุ พรหมประกาย ประธานชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ได้รับราวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น (ประเภทบุคคล) โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสภากาชาดไทย จำนวน 32 คนเท่านั้น
นายพาสุ พรหมประกาย ประธานชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยพยาบาล หน่วยปฐมภูมิเทศบาลเมืองนครพนม กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม กล่าวว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดด้านการทำกิจกรรมจิตอาสาในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะตนถือเป็นรุ่นบุกเบิกในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ขององค์การนักศึกษา และทางมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เช่น อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรดังเดิม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ตามหลักของทางสภากาชาดไทย ซึ่งชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนมขณะนี้ได้ครบกำหนด 3 ปีแล้วในการจัดตั้ง ต่อจากนี้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการขอส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับสถาบัน โดยฝากความหวังและกำลังใจให้กับประธานชมรมรุ่นปัจจุบัน พร้อมขอบคุณพี่ ๆ จากกองพัฒนานักศึกษาในส่วนที่ดูแลงานกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ นายพาสุ กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรีแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครพนม จำนวน 4 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนางสาวธนภรณ์ ควรฮางฮอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
นางสาวธนภรณ์ ควรฮางฮอง กล่าวว่า การที่ได้รับรางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของเธอและครอบครัว เพราะเป็นรางวัลระดับประเทศซึ่งเธอก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัลนี้ โดยเธอได้กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นกิจกรรมที่เธอทำมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยม มีผลงานต่าง ๆ มากมาย พอเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็อยากจะส่งผลงานที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการพิจารณา ก็ปรากฎว่าได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็น 1 ในเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสและเป็นแรงผลักดันให้เธอได้กล้าแสดงออกทางความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศ ซึ่งเธอพร้อมจะทำหน้าที่นในฐานะเยาวชนของสังคมต่อไปให้ดีที่สุด นางสาวธนภรณ์ กล่าว
จากนั้น กิจกรรมยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
#NakhonPhanomuniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #นครพนม #รางวัลพระราชทาน #เยาวชนดีเด่น #มอบโล่รางวัล
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=npufamily&set=a.995937884464924

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram