วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนม และปริมาณน้ำนมของมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ทารกถูกแยกพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 

Link : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/249399/177672

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ผกามาส ตงศิริ ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ผกามาส ตงศิริ ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565

 

ชื่อบทความ : การกระตุ้นการดูดกลืนเพื่อส่งเสริมการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด:บทบาทพยาบาล

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/255989/175464

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์นาฎนภา อารยะศิลปธร ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์นาฎนภา อารยะศิลปธร ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

ชื่อบทความ : รูปแบบการก่อตั้งและการจัดการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Link : https://drive.google.com/file/d/1nJeQ9cyWD1NwcAMwCkyO8MOpwhhyHqTs/view

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565


ชื่อบทความ : โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลปฏิบัติงานของพยาบาลหัวหน้าเวรในโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 ที่อยู่ในแถบลุ่มน้ำโขง

Link : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/download/255430/176431/968575

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาที่่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลนครพนม


Link : https://drive.google.com/file/d/1F2x4dlcaSDHbFpxmSrUGeE5eQGfS8Ybx/view?usp=sharing

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565


ชื่อบทความ : ผลของนวัตกรรมบราไฟฟ้าต่อการไหลของน้ำนมในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด


Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/article/view/254418/1-15

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
The Bangkok Medical Journal Vol. 18 No. 2 September 2022


ชื่อบทความ : Impacts of Perinatal Death on Women and Families: A Qualitative Systematic Review


Link : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/article/view/256273/177174

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
The Bangkok Medical Journal Vol. 18 No. 2 September 2022


ชื่อบทความ : Integrative Review for a Family-centered Care Intervention to Promote Family Functioning in Families Living with Children with Chronic Illness

Link : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/article/view/257391/177204

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2565

ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/252680/172627

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565
ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ และระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัยผู้สูงอายุตอนต้น

Link : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/257297/177680

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
marmaris escort
marmaris escort
bonus veren siteler
deneme bonusu bonus veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/