ฝ่ายกิจการพิเศษ-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายกิจการพิเศษ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BENNAEr-1-3-33-4
BENNAEr-1-3-33_0
BENNAEr-1-3-44
previous arrow
next arrow

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวคิดที่เชื่อว่า การศึกษาต่อเนื่องเพื่อความเป็นมนุษย์”

จะต้องสอนให้เด็ก รู้จักคิดและกระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอดีแก่ส่วนรวมและตนเองสอนให้เด็กรู้จักคิด มีจิต กริยา ที่อ่อนโยน สุขุม ประณีตและงดงามวิทยาลัยฯ จึงยึดหลักในการสร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของบุตรหลานท่าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข”

LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_0
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_1
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_2
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_3
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_4
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_5
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_6
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_7
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_8
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_9
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_10
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_0
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_1
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_2
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_3
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_4
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_5
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_6
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_7
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_8
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_9
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์เด็ก_๒๓๐๖๒๐_10
previous arrow
next arrow

งานศูนย์ผู้สูงอายุ

LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_0
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_1
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_2
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_3
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_4
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_5
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_6
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_7
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_8
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_9
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_10
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_11
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_0
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_1
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_2
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_3
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_4
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_5
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_6
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_7
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_8
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_9
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_10
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้สูงอายุ_๒๓๐๖๒๐_11
previous arrow
next arrow

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวคิด ในการสำรวจความต้องการในการใช้บริการศูนย์การดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Care)”

 และสำรวจข้อมูลด้านการบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Care) ผ่านการรับฟังการบรรยาย และดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในประเด็น “การบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน” และการลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองนครพนม และข้อมูลด้านการบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Care) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน”

งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

“Online PR & Offline PR”

ควาเหมือนที่แตกต่าง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม สร้างกลยทธ์การสรา้งภาพลักษณ์ในงานบริการ ผ่านการวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหา โดยนำการประชาสัมพันธ์มาเชื่อมโยง เข้ากับคอนเทนต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กรบนพื้นฐานที่ว่าด้วย “องค์กรนั้นมีการดำเนินงานอย่างแท้จริงอย่างไรและ ผู้รับสารหรือประชาชนรับรู้การดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างไร”

LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_0
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_1
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_2
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_3
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_4
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_5
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_0
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_1
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_2
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_3
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_4
LINE_ALBUM_ฝ่ายกิจการพิเศษ “งานสื่อสาร”_๒๓๐๖๒๐_5
previous arrow
next arrow
Scroll to Top