ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

งานกิจการนักศึกษา

411971663_363976259615764_7667620152751853560_n
379736890_311926324820758_2767712742576714362_n
363004091_281531167860274_433784422794234953_n
411960032_362203563126367_2782483993539079596_n
380591698_311926888154035_4436889799221167366_n
411822709_363979272948796_7799057416951972318_n
363327500_281531371193587_5024759536566608739_n
380656773_311927181487339_9079666500036277461_n
previous arrow
next arrow
411971663_363976259615764_7667620152751853560_n
379736890_311926324820758_2767712742576714362_n
363004091_281531167860274_433784422794234953_n
411960032_362203563126367_2782483993539079596_n
380591698_311926888154035_4436889799221167366_n
411822709_363979272948796_7799057416951972318_n
363327500_281531371193587_5024759536566608739_n
380656773_311927181487339_9079666500036277461_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ดูแลและกำกับติดตามในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน  ชุมนุมกีฬาและนันทนาการชุมนุมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดภัยบุหรี่ และชุมนุม To Be Number One ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานปกครอง

401027733_7092548040805267_1767170235590759771_n
401066297_7092547164138688_374024140187797237_n
428157539_7455774164482651_2121350437455784777_n
previous arrow
next arrow
401027733_7092548040805267_1767170235590759771_n
401066297_7092547164138688_374024140187797237_n
428157539_7455774164482651_2121350437455784777_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ดูแลและกำกับติดตามให้นักศึกษาอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษสำหรับนักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ และของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาลงโทษเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายบริหารสโมสรนักศึกษา นักศึกษาฝ่ายปกครอง ประธานชั้นปี และหัวหน้าห้องในงานที่เกี่ยวข้องกับงานปกครองนักศึกษาดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานสวัสดิการนักศึกษา

346609880_946515023067464_2129733740047822988_n
316679047_172468072099918_4331859713155903513_n
346759120_1437008577128374_4324047439356999828_n
316946353_172467998766592_5074216645185370307_n
316820612_172469582099767_6520410613825555578_n
316965597_172468192099906_3907927481226646124_n
346787497_796798475003013_5650922111200322191_n
316814373_172468995433159_8125501776788035507_n
previous arrow
next arrow
346609880_946515023067464_2129733740047822988_n
316679047_172468072099918_4331859713155903513_n
346759120_1437008577128374_4324047439356999828_n
316946353_172467998766592_5074216645185370307_n
316820612_172469582099767_6520410613825555578_n
316965597_172468192099906_3907927481226646124_n
346787497_796798475003013_5650922111200322191_n
316814373_172468995433159_8125501776788035507_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ติดตามงานสวัสดิการหอพักนักศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ ดูแลส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา รวมทั้งจัดการดูแลนักศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อ และโรคอื่นๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายบริหารสโมสรนักศึกษา และชุมนุมสวัสดิการและหอพักในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการหอพักการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา  สวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ ดูแลกำกับติดตามและเป็นที่ปรึกษาในการจัดเวรสุขภาพและการอยู่เวรสุขภาพของนักศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและอำนวยความสะดวกในการดูแลนักศึกษาร่วมกับอาจารย์เวรสุขภาพดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

428375550_7463982936995107_3910174885320481128_n
428462792_7464055053654562_4029285638315893655_n
428337248_7464054400321294_6898421844400459144_n
401082959_7092546964138708_7517998216201711567_n
previous arrow
next arrow
428375550_7463982936995107_3910174885320481128_n
428462792_7464055053654562_4029285638315893655_n
428337248_7464054400321294_6898421844400459144_n
401082959_7092546964138708_7517998216201711567_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ดำเนินการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และจัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อให้ระบบการให้คำปรึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลและกำกับติดตามงานแนะแนวให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทักษะชีวิต และส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษา และดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับอาจารย์และนักศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา และรับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานตามผังกำกับและติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สโมสรนักศึกษา

งานทุนกู้ยืมและทุนการศึกษา

375323072_304366775576713_8395536929320954300_n
375592146_304366175576773_5403725591813657401_n
375467445_304365282243529_6494407562146130040_n
375587944_304366105576780_2106528511977878485_n
previous arrow
next arrow
375323072_304366775576713_8395536929320954300_n
375592146_304366175576773_5403725591813657401_n
375467445_304365282243529_6494407562146130040_n
375587944_304366105576780_2106528511977878485_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) ทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง และทุนการศึกษาอื่นๆสำหรับนักศึกษาจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จัดประชุมการพิจารณาทุนการศึกษา ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี และดูแลนำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาสัมพันธ์นักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

348433897_149459874681178_2202712359728472194_n
348549867_235397819103418_4320275182791757559_n
365213183_285847947428596_7937511115971472571_n
426495848_396156133064443_6233056693180955269_n
426558904_396155823064474_7266420885001485943_n
previous arrow
next arrow
348433897_149459874681178_2202712359728472194_n
348549867_235397819103418_4320275182791757559_n
365213183_285847947428596_7937511115971472571_n
426495848_396156133064443_6233056693180955269_n
426558904_396155823064474_7266420885001485943_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาสโมสรนักศึกษา และชุมนุมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาชุมนุมรักษ์ภาษาไทยและชุมนุมสื่อสารสัมพันธ์ ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

402983249_344601738219883_2756340661534310317_n
402914166_344601824886541_2538020399343933607_n
402928281_344604068219650_8299044204253061665_n
403207336_344604058219651_8923973057794301515_n
402918133_344601604886563_4007232314897309611_n
previous arrow
next arrow
402983249_344601738219883_2756340661534310317_n
402914166_344601824886541_2538020399343933607_n
402928281_344604068219650_8299044204253061665_n
403207336_344604058219651_8923973057794301515_n
402918133_344601604886563_4007232314897309611_n
previous arrow
next arrow
Shadow

ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ในการจัดประชุมวิชาการ ประชุมสมาคม ประชุมสัญจรงานคืนสู่เหย้า และกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกสโมสรนักศึกษา ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าสัมพันธ์ในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดูแลจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ในระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลศิษย์เก่าที่ทันสมัย ครบถ้วน จัดทำช่องทางสื่อสารที่ทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าได้ ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

395494114_333982179281839_8211991547229206623_n
395489057_333826479297409_2070780661719317865_n
395529826_333983212615069_6509565393000341266_n
404924838_348630957816961_1854886826207788484_n
403713138_348631014483622_175725232860984630_n
396283635_333982935948430_7019133530995810691_n
405238931_348632567816800_355090250089664653_n
396497160_333829952630395_3631031884840826580_n
previous arrow
next arrow
395494114_333982179281839_8211991547229206623_n
395489057_333826479297409_2070780661719317865_n
395529826_333983212615069_6509565393000341266_n
404924838_348630957816961_1854886826207788484_n
403713138_348631014483622_175725232860984630_n
396283635_333982935948430_7019133530995810691_n
405238931_348632567816800_355090250089664653_n
396497160_333829952630395_3631031884840826580_n
previous arrow
next arrow
Shadow

 ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงฯ งานพระพุทธศาสนา และการส่งเสริมความรักความผูกพันธ์กับสถาบันการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาสโมสรนักศึกษา ชุมนุมดนตรีศิลปะและวัฒนธรรม และชุมนุมพุทธศาสน์สัมพันธ์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร่วมดำเนินการในงานทำนุบำรุงฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน/กิจกรรมทำนุบำรุงฯกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน เผยแพร่งานทำนุบำรุงฯ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมและงานทำนุบำรุงฯ อื่นๆ ในช่องทางต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย