ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

งานแผนและยุทธศาสตร์

วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการดําเนินงาน ช่วยในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะดำเนินการ ทิศทาง และวิธีการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้น ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรม โครงการของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_1
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_2
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_3
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_4
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_5
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_6
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_7
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_8
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_9
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_10
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_11
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_12
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_13
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_14
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_15
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_16
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_17
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_18
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_19
LINE_ALBUM_2.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง_230808_20
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_1
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_2
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_3
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_4
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_5
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_6
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_7
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_8
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_9
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_10
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_11
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_12
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_13
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_14
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_15
LINE_ALBUM_1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ งานแผนฯ_๒๓๐๘๐๘_16
previous arrow
next arrow

งานบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี และปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ลดโอกาสของการล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมองค์กร

งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ และการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การทำวิจัย การสร้างตำราและหนังสือ การนำเสนอผลงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skills เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_1
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_2
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_4
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_5
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_6
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_8
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_10
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_11
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_12
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_13
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_15
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_16
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_17
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_19
LINE_ALBUM_3.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์งาน พัฒนาบุคลากรวิชาการ_230808_20
previous arrow
next arrow
Scroll to Top