ฝ่ายวิชาการ-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BENNAEr-1-3-44
BENNAEr-1-3-33_0
previous arrow
next arrow

Menu

Image hover effect image

Best Elementor Addons

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/คำสั่ง

ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และธรรมเนียมอื่นๆ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และ ฉ.แก้ไข 2565
243 downloads
ประกาศ, เอกสารสำหรับนักศึกษา 6 มกราคม 2024
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
236 downloads
ระเบียบ, เอกสารสำหรับนักศึกษา, เอกสารสำหรับอาจารย์ 6 มกราคม 2024
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วย หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2566
112 downloads
ระเบียบ, เอกสารสำหรับอาจารย์ 6 มกราคม 2024

    เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

    Image hover effect image

    Image hover effect image

    Image hover effect image

    Scroll to Top