ฝ่ายวิชาการ-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BENNAEr-1-3-44
BENNAEr-1-3-33_0
previous arrow
next arrow

ชื่อแบบฟอร์ม
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และธรรมเนียมอื่นๆ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และ ฉ.แก้ไข 2565
6 มกราคม 2024
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
6 มกราคม 2024
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
14 ธันวาคม 2023
R03 ใบลาป่วย/กิจ ภาคทฤษฎี
14 ธันวาคม 2023
ใบลาป่วย/กิจ ภาคปฏิบัติ
19 ตุลาคม 2023
    Scroll to Top