ฝ่ายวิชาการ-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BENNAEr-1-3-44
BENNAEr-1-3-33_0
previous arrow
next arrow

ชื่อเอกสาร
แผนการสอนในคลินิก (Clinical Teaching)
26 มกราคม 2024
แผนการสอนภาคทฤษฎี
26 มกราคม 2024
แผนการนิเทศภาคปฏิบัติ
26 มกราคม 2024
แบบรายงานการวิพากษ์ข้อสอบ (doc)
26 มกราคม 2024
แบบฟอร์มแนบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 2567 (PDF)
26 มกราคม 2024
แบบฟอร์มแนบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 2567 (doc)
26 มกราคม 2024
แบบฟอร์มส่งผลการศึกษา (PDF)
26 มกราคม 2024
แบบฟอร์มส่งผลการศึกษา (doc)
26 มกราคม 2024
แบบฟอร์มประวัติพยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น
26 มกราคม 2024
แบบฟอร์มทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
26 มกราคม 2024
Scroll to Top