ฝ่ายบริการวิชาการ-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ฝ่ายบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกหนึ่งภารกิจมหาวิทยาลัย ต้องคำนึงถึงกระบวนการผลลัพธ์และผลกระทบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ การนำงานวิจัยสู่การบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อสร้างประโยชน์นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น สังคมหรือประเทศ และตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๐๑๙_1 (1)
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๐๑๙_2 (1)
การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านบริการวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี การเตรียมบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล จำเป็นต้องให้มีความรู้ในศาสตร์ทั่วไป ความรู้เบื้องต้น ทางการพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ในขอบเขต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา และเป็นพลเมืองดี การให้บริการด้านสุขภาพนั้น พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องรับผิดชอบงานการ พยาบาลตั้งแต่ระดับไม่ซับซ้อนไปจนถึงระดับซับซ้อน การผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ พยาบาล ซึ่งจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล และทำให้การบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีบัตรประจำตัวสมาชิกของสภาการพยาบาลที่ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ หรือได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมหรือกำลังศึกษาต่อ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพหรือวิชาการสำหรับสมาชิกต้องจัดโดยสถาบันที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง และหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่สมาชิกจะสะสมหน่วยคะแนนต้องได้รับการรับรองและกำหนดหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาลโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล การบันทึกหน่วยคะแนนและเก็บสะสมหน่วยคะแนนได้ตามเกณฑ์ให้มีคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถขอต่อใบอนุญาตได้ตามเวลาที่กำหนด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล 

งานผู้สูงอายุ

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวคิด ในการสำรวจความต้องการในการใช้บริการศูนย์การดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Care)” และสำรวจข้อมูลด้านการบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Care) ผ่านการรับฟังการบรรยาย และดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในประเด็น “การบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน” และการลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองนครพนม และข้อมูลด้านการบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Care) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน”

งานศูย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวคิดที่เชื่อว่า การศึกษาต่อเนื่องเพื่อความเป็นมนุษย์” จะต้องสอนให้เด็ก รู้จักคิดและกระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอดีแก่ส่วนรวมและตนเองสอนให้เด็กรู้จักคิด มีจิต กริยา ที่อ่อนโยน สุขุม ประณีตและงดงามวิทยาลัยฯ จึงยึดหลักในการสร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของบุตรหลานท่าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข”

วัยก่อนเรียน(อายุ 2-4 ปี)

โทรศัพท์ 042-512196 ต่อ 1010

สามารถสมัครได้ทุกวันในเวลาราชการ

LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_21
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_20
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_19
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_18
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_17
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_16
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_15
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_14
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_13
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_12
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_11
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_10
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_9
PlayPause
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_21
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_20
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_19
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_18
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_17
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_16
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_15
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_14
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_13
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_12
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_11
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_10
LINE_ALBUM_ภาพฝ่ายบรืการวิชาการ_๒๓๑๒๑๓_9
previous arrow
next arrow