วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Nursing Science Program

                 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวมในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพ และทุกช่วงชิวิต โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจัดการเรียนการสอนจึงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเชิงวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเท่าทันพลวัตของโลก

DSC00887.png
DSC00907.png
DSC00949.png
DSC00967.png
DSC00976.png
DSC00992.png
DSC01069.png
DSC01080.png
DSC01085.png
DSC01090.png
DSC01093.png
DSC01098.png
DSC01099.png
previous arrow
next arrow
DSC00887.png
DSC00907.png
DSC00949.png
DSC00967.png
DSC00976.png
DSC00992.png
DSC01069.png
DSC01080.png
DSC01085.png
DSC01090.png
DSC01093.png
DSC01098.png
DSC01099.png
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม 131 หน่วยกิต

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 3 (3-0-6)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (3-0-6)
30002102 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3 (3-0-6)
30003101 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด  Integrity in the New Generation 3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  Virtues,Ethics and Life Quality Develoment 3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข  Science of Happiness 3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  Citizenship in a Democratic Society 3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด  Aesthetics of Thinking 3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development 3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  Laws in Daily life 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  Science for Lifelong Learning 3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ  Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making 3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  Food, Drugs, and Chemicals for Health 3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  Creative Thinking and Problem Solving 3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล  First Aids 3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์  Agricultural Aesthetics and Creative 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล  Information Literacy and Digital Intelligence 3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก  Health, Sport, and Aesthetics 3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล  Creative Thinking for Digital Media Production 3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน  Financial Technology Utilization in Daily Life 3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน  Personality Development and Public Speaking 3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ  Sports, Recreation, and Camping for Health 3 (3-0-6)
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ  Business Creation and Entrepreneurship 3 (3-0-6)

2 หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30201201 :  ชีวเคมีสำหรับการพยาบาล  Biochemistry for Nursing 1 (1-0-2)
30201202 :  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล  Microbiology and Parasitology for Nurses 2 (2-0-4)
30201203 :  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  Anatomy and Physiology I 3 (2-2-5)
30201204 :  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  Anatomy and Physiology II 2 (1-2-3)
30201205 :  พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล  Pathophysiology for Nursing 2 (2-0-4)
30201206 :  จิตวิทยาทั่วไป  General Psychology 2 (2-0-4)
30201207 :  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล  Pharmacology for Nurses 3 (3-0-6)
30201208 :  สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพยาบาล  Multicultural Society and Nursing 2 (2-0-4)
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30201301 :  มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล  Concepts, Theories and Nursing Process 2 (1-2-3)
30201302 :  แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล  Basic Concepts and Principles of Nursing 3 (2-2-5)
30201303 :  การประเมินภาวะสุขภาพ  Health Assessment 2 (1-2-3)
30201304 :  กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  Law, Ethics and Professional Ethics 2 (2-0-4)
30201305 :  วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 1  Nursing Research and Innovation I 2 (1-2-3)
30201306 :  วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2  Nursing Research and Innovation II 1 (0-2-1)
30201307 :  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  Adult Nursing I 3 (3-0-6)
30201308 :  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  Adult Nursing II 3 (3-0-6)
30201309 :  การพยาบาลผู้สูงอายุ  Gerontological Nursing 2 (2-0-4)
30201310 :  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  Child and Adolescent Nursing I 2 (2-0-4)
30201311 :  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  Child and Adolescent Nursing II 2 (2-0-4)
30201312 :  การพยาบาลมารดาและทารก  Maternal and Newborn Nursing 2 (2-0-4)
30201313 :  การผดุงครรภ์  Midwifery 4 (4-0-8)
30201314 :  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1  Mental Health and Psychiatric Nursing I 2 (2-0-4)
30201315 :  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2  Mental Health and Psychiatric Nursing II 2 (2-0-4)
30201316 :  การพยาบาลอนามัยชุมชน 1  Community Health Nursing I 2 (2-0-4)
30201317 :  การพยาบาลอนามัยชุมชน 2  Community Health Nursing II 2 (2-0-4)
30201318 :  การรักษาโรคเบื้องต้น  Primary Medical Care 2 (2-0-4)
30201319 :  การบริหารการพยาบาล  Nursing Administration 2 (2-0-4)
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30201401 :  ปฏิบัติแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล  Practicum in Basic Concepts and Principles of Nursing 4 (0-16-0)
30201402 :  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  Adult Nursing Practicum I 4 (0-16-0)
30201403 :  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  Adult Nursing Practicum II 4 (0-16-0)
30201404 :  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  Gerontological Nursing Practicum 2 (0-8-0)
30201405 :  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  Child and Adolescent Nursing Practicum I 2 (0-8-0)
30201406 :  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  Child and Adolescent Nursing Practicum II 2 (0-8-0)
30201407 :  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก  Maternal and Newborn Nursing Practicum 2 (0-8-0)
30201408 :  ปฏิบัติการผดุงครรภ์  Midwifery Practicum 4 (0-16-0)
30201409 :  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 3 (0-12-0)
30201410 :  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  Community Health Nursing Practicum 4 (0-16-0)
30201411 :  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  Primary Medical Care Practicum 3 (0-12-0)
30201412 :  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  Nursing Administration Practicum 2 (0-8-0)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30201413 :  สุขภาพวัยรุ่นในสังคมดิจิทัล  Adolescent Health in a Digital Society 2 (2-0-4)
30201414 :  สุขภาพนานาชาติ  International Health 2 (2-0-4)
30201415 :  เศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ  Economics and Health Entrepreneur 2 (2-0-4)
30201416 :  นวัตกรรมด้านสุขภาพ  Health innovation 2 (2-0-4)
30201417 :  การเรียนรู้ด้วยใจกับการพยาบาล  Contemplative Education with Nursing 2 (2-0-4)
30201418 :  การพยาบาลฉุกเฉินทางอากาศ น้ำ และบก  Air, Water and Land Emergency Nursing 2 (1-2-3)
30201419 :  ปฏิบัติการพยาบาลก่อนเข้าสู่วิชาชีพ  Pre Professional Nursing Practicum 2 (0-6-0)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

film izle filmmodu film izle hd film izle
canlı bahis
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Porn sites
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu bonus veren siteler
bostanci escort kurtkoy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet

casino siteleri