วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณิชาพร ทิพสิงห์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายสุเมธ บันหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาววาสนา คำสงค์

บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์

นายนรากร พลหาญ

นักวิจัย
เบอร์โทรศัพท์

นางรินรดา สุวรรณมาโจ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
เบอร์โทรศัพท์

นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ

พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

นางหวานตา บัวเคน

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย

พนักงานปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์

นางเกษมสุข สุริรมย์

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram