วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์จรินทร โคตพรม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์นาฎนภา อารยะศิลปธร

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.อมรรรัตน์ แสงใสแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค

อาจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สมเกียรติ บุญคง

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดัชนี สุวรรณคม

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.พัชนี สมกำลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณฐมน โจมแพง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วิธวัช พ่อก้าว

อาจารย์ 
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ประภากร ศรีสง่า

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram