วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์

รักษาราชการแทนคณบดี
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.วรรษมน ปาพรม

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เจนจิรา แม้นประเสิรฐ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชนิชา ไชยต้นเทือก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ผกามาส ดงศิริ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram