วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate Program in Practical Nursing

                 การเตรียมบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล จ าเป็นต้องให้มีความรู้ในศาสตร์ทั่วไป ความรู้เบื้องต้น ทางการพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ในขอบเขต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา และเป็นพลเมืองดี
                  การให้บริการด้านสุขภาพนั้น พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ ซึ่งต้องรับผิดชอบงานการ พยาบาลตั้งแต่ระดับไม่ซับซ้อนไปจนถึงระดับซับซ้อน การผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ พยาบาล ซึ่งจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล และท าให้การบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_0
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_1
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_3
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_4
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_5
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_8
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_9
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_10
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_11
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_12
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_13
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_14
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_15
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_16
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_17
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_0
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_1
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_3
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_4
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_5
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_8
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_9
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_10
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_11
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_12
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_13
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_14
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_15
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_16
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_17
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม 131 หน่วยกิต

1 หมวดศึกษาทั่วไป

หมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201101 :  ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์  English and Medical Vocabulary 2 (2-0-4)
80201102 :  พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์  Human Development with Human Needs 2 (2-0-4)
80201103 :  การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ  Communication and Team Working in Health Service 2 (2-0-4)

2 หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 ทฤษฎี 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201201 :  หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  Principle of Laws and Ethic in Practical 1 (1-0-2)
80201202 :  สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม  Health, Personal Hygiene and Environment 1 (1-0-2)
80201203 :  ระบบการจัดการและอาหารสำหรับผู้ป่วย  Nutrition Management System for Patient 1 (1-0-2)
80201204 :  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น  Basic Anatomy and Physiology 2 (2-0-4)
80201205 :  เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน  Basic Patient Care Techniques 3 (2-2-5)
80201206 :  ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล  System of Health Service Unit and Maintenance Medical and Nursing Equipment 2 (1-2-3)
80201301 :  การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  Mental Health Care 1 (1-0-2)
80201302 :  การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก  Pediatric Care 2 (2-0-4)
80201303 :  การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่  Adult care 2 (2-0-4)
80201304 :  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  Caring for elderly health 1 (1-0-2)
80201305 :  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน  Caring and Health promotion for Home and Community Based 2 (2-0-4)
2.2 ปฏิบัติ 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201901 :  ปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3 (0-12-0)
80201902 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ 1 (0-4-1)
80201903 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 (0-4-1)
80201904 :  ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 3 (0-12-0)
80201905 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2 (0-8-0)

3 หมวดวิชาเลือก

3.1 วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201906 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล  Caring Practice for Health Service Setting practicum 2 (0-8-0)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com