วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate Program in Practical Nursing

                 การเตรียมบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล จ าเป็นต้องให้มีความรู้ในศาสตร์ทั่วไป ความรู้เบื้องต้น ทางการพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ในขอบเขต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา และเป็นพลเมืองดี
                  การให้บริการด้านสุขภาพนั้น พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ ซึ่งต้องรับผิดชอบงานการ พยาบาลตั้งแต่ระดับไม่ซับซ้อนไปจนถึงระดับซับซ้อน การผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ พยาบาล ซึ่งจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล และท าให้การบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_0
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_1
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_3
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_4
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_5
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_8
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_9
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_10
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_11
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_12
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_13
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_14
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_15
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_16
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_17
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_0
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_1
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_3
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_4
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_5
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_8
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_9
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_10
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_11
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_12
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_13
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_14
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_15
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_16
LINE_ALBUM_ผู้ช่วย_๒๒๐๙๐๑_17
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม 131 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201101 :  ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์  English and Medical Vocabulary 2 (2-0-4)
80201102 :  พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์  Human Development with Human Needs 2 (2-0-4)
80201103 :  การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ  Communication and Team Working in Health Service 2 (2-0-4)

2.1 ทฤษฎี 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201201 :  หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  Principle of Laws and Ethic in Practical 1 (1-0-2)
80201202 :  สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม  Health, Personal Hygiene and Environment 1 (1-0-2)
80201203 :  ระบบการจัดการและอาหารสำหรับผู้ป่วย  Nutrition Management System for Patient 1 (1-0-2)
80201204 :  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น  Basic Anatomy and Physiology 2 (2-0-4)
80201205 :  เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน  Basic Patient Care Techniques 3 (2-2-5)
80201206 :  ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล  System of Health Service Unit and Maintenance Medical and Nursing Equipment 2 (1-2-3)
80201301 :  การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  Mental Health Care 1 (1-0-2)
80201302 :  การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก  Pediatric Care 2 (2-0-4)
80201303 :  การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่  Adult care 2 (2-0-4)
80201304 :  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  Caring for elderly health 1 (1-0-2)
80201305 :  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน  Caring and Health promotion for Home and Community Based 2 (2-0-4)
2.2 ปฏิบัติ 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201901 :  ปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3 (0-12-0)
80201902 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ 1 (0-4-1)
80201903 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 (0-4-1)
80201904 :  ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 3 (0-12-0)
80201905 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2 (0-8-0)

3.1 วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
80201906 :  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล  Caring Practice for Health Service Setting practicum 2 (0-8-0)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram