วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

ดร.สุปราณี สิทธิกานต์

หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ

หัวหน้ากลุ่มพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.สุรชัย เฉนียง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายประวิทย์ สุขรัง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวเกศินี มีมาก

นักวิชาการศึกาา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram