วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฝ่ายวิชาการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

สำหรับนักศึกษา แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์

Masterplan และตารางเรียนนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

รายชื่อนักศึกษา

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มส่งผลการเรียน

ระเบียบและข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้ง/ปฏิทินการดำเนินงาน QA

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram