วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฝ่ายวิชาการ

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้ง/ปฏิทินการดำเนินงาน QA

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram