วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

รูปแบบของหลักสูตร

          รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท  ประเภทของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ หลักสูตร 2 ปี ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

      

LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_9
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_10
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_11
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_12
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_13
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_15
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_16
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_17
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_18
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_19
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_20
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_21
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_22
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_9
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_9
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_10
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_11
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_12
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_13
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_15
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_16
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_17
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_18
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_19
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_20
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_21
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_22
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_9
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม 55 หน่วยกิต

1 หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202201 :  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  Nursing Concepts and Theories 2 (2-0-4)
60202202 :  สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล  Applied Statistics for Nursing Research 2 (2-0-4)
60202203 :  นโยบายและระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล  Health Policy, Health System and Nursing Leadership 3 (3-0-6)
60202204 :  ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  Research Methodology and Nursing Innovation Development 2 (2-0-4)
1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202301 :  การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน  Health Systems Management in Community 2 (2-0-4)
60202302 :  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง  Advanced Health Assessment 2 (2-0-4)
60202303 :  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  Community Nurse Practitioner I 2 (2-0-4)
60202304 :  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  Community Nurse Practitioner II 2 (2-0-4)
60202305 :  ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  Practicum in Community Nursing Practitioner I 3 (0-9-3)
60202306 :  ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  Practicum in Community Nursing Practitioner II 3 (0-9-3)
1.3 กล่มวิชาชีพ (เลือกเสรี) 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202401 :  การจัดการระบบสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ  Health System Management in Aggregates 3 (3-0-6)
60202402 :  อาชีวอนามัยในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  Occupational Health in Community Nursing Practitioner 3 (3-0-6)
60202403 :  การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  Transcultural Nursing 3 (3-0-6)
60202404 :  เวชปฏิบัติชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  Community Practitioner in the Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)

2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202701 : วิทยานิพนธ์ Thesis 12 (0-36-0)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com