วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

รูปแบบของหลักสูตร

          รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท  ประเภทของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ หลักสูตร 2 ปี ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

      

LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_9
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_10
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_11
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_12
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_13
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_15
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_16
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_17
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_18
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_19
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_20
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_21
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_22
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_9
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_9
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_10
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_11
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_12
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_13
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_15
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_16
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_17
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_18
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_19
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_20
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_21
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_22
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_9
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม 55 หน่วยกิต

1 หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202201 :  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  Nursing Concepts and Theories 2 (2-0-4)
60202202 :  สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล  Applied Statistics for Nursing Research 2 (2-0-4)
60202203 :  นโยบายและระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล  Health Policy, Health System and Nursing Leadership 3 (3-0-6)
60202204 :  ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  Research Methodology and Nursing Innovation Development 2 (2-0-4)
1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202301 :  การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน  Health Systems Management in Community 2 (2-0-4)
60202302 :  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง  Advanced Health Assessment 2 (2-0-4)
60202303 :  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  Community Nurse Practitioner I 2 (2-0-4)
60202304 :  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  Community Nurse Practitioner II 2 (2-0-4)
60202305 :  ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  Practicum in Community Nursing Practitioner I 3 (0-9-3)
60202306 :  ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  Practicum in Community Nursing Practitioner II 3 (0-9-3)
1.3 กล่มวิชาชีพ (เลือกเสรี) 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202401 :  การจัดการระบบสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ  Health System Management in Aggregates 3 (3-0-6)
60202402 :  อาชีวอนามัยในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  Occupational Health in Community Nursing Practitioner 3 (3-0-6)
60202403 :  การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  Transcultural Nursing 3 (3-0-6)
60202404 :  เวชปฏิบัติชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  Community Practitioner in the Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)

2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202701 : วิทยานิพนธ์ Thesis 12 (0-36-0)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram