วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามฝ่ายงาน

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

รักษาราชการแทนคณบดี
E-mail: dumrongpakapakorn@npu.ac.th

ดร.สุปราณี สิทธิกานต์

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
E-mail: Napatip@npu.ac.th

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร. เนตรฤทัย ภูนากลม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

E-mail: 

อาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


E-mail: pairatk@npu.ac.th

อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

E-mail: 

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
E-mail: rattiya@npu.ac.th

ผ.ศ.อรุณรัตน์ อุทัยแสง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม

อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิตกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำกับประเมินและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสิริกุล จันดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์

นางศิริพร เดชาจิรสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: siriporn-bj@npu.ac.th

นางสาววิภาดา จะตุเทน

นักวิชาการพัสดุ
E-mail: vipada.b@npu.ac.th

นายสุเมธ บันหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : mr.sumet.b@npu.ac.th

นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา

พนักงานพิมพ์ ส3
E-mail: porntip.ef@npu.ac.th

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : anuphong_bcnn@npu.ac.th

นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


E-mail: junpen_bcnn@npu.ac.th

นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นายสมมารถ ม่วงลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นายปัญญา ทิณบูรณ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
เบอร์โทรศัพท์

นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นายราม ดีผดุง

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกาลทิวา สูญราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวปภาดา ชวพัฒนโยธา

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์

นายปัญญา ทิณบูรณ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวชรัยย์รัชฏ์ ทาตะรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์

นางเกษมสุข สุริรมย์

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. เนตรฤทัย ภูนากลม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.วรรษมน ปาพรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
E-mail: surachai_ch@npu.ac.th

อาจารย์พยอม สินธุศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
E-mail: Khunphitha@npu.ac.th

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองอธิการบดี
E-mail: runglawon@npu.ac.th

ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: charoenchai19@npu.ac.th

ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: kchadarat_29@npu.ac.th

ผศ.ชัยวัฒน์ อินไชยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ชิณกรณ์ แดนกาไสย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: chinnakorn@npu.ac.th

อาจารย์วิภาวรรณ สีหาคม

อาจารย์
E-mail: 

อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์

อาจารย์
E-mail: fb_audcharaporn@npu.ac.th

อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์
E-mail: Kamonnat_nu_psy@npu.ac.th

อาจารย์ตรีนุช ค าทะเนตร

อาจารย์
E-mail:

นายประวิทย์ สุขรัง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
E-mail: prawit@npu.ac.th

อาจารย์วิธวัช พ่อก้าว

อาจารย์ 
E-mail: witthawat_wt@npu.ac.th

นางสาวเกศินี มีมาก

นักวิชาการศึกาา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: aviation.division@npu.ac.th

นางสาวศิรินาฎ ต้นสวรรค์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail:

นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา
E-mail: supraween@npu.ac.th

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ดร.สุปราณี สิทธิกานต์

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
E-mail: Napatip@npu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ อันสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail: pimonpan.ansk@npu.ac.th

อาจารย์ชวาลา บัวหอม

อาจารย์
E-mail: 

นางสาววันวิสาข์ คำเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายแลละแผน
E-mail: wanwisa.forwork@gmail.com

นางสาวศิริญา โสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail:

นางประเพลิน ภูมิชัย

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

นายวุุฒิกรณ์ ประพัศรางค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail: vuttigon.phrnu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษานักศึกษา
E-mail: 

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

อาจารย์
E-mail:

อาจารย์วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล

อาจารย์
E-mail :vasinbhath@npu.ac.th

อาจารย์ณฐมน โจมแพง

อาจารย์
E-mail : pumuyaa@npu.ac.th

อาจารย์ชนิชา ไชยต้นเทือก

อาจารย์
E-mail : chanicha_c@npu.ac.th

อาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์
E-mail : panyupa@npu.ac.th

อาจารย์เปรียบแก้ว ฝาระมี

อาจารย์
E-mail : priabgeaw@npu.ac.th

อาจารย์สุมิศา กุมลา

อาจารย์
E-mail :

อาจารย์จินตพักตร์ จันทะโคตร

อาจารย์
E-mail :

นางจันทร์ อาษาวัง

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่

นักกิจการนักศึกษา
E-mail : panjaree_prabyai@npu.ac.th

นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : siriluk.p@npu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


E-mail: pairatk@npu.ac.th

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail :

ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ

หัวหน้ากลุ่มพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
E-mail: prabmechai@npu.ac.th

อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
E-mail: mayuri.npu@npu.ac.th

อาจารย์วราพร มีแก้ว

อาจารย์
E-mail :waraporn@npu.ac.th

อาจารย์นาฎนภา อารยะศิลปธร

อาจารย์
E-mail:

อาจารย์เจนจิรา แม้นประเสิรฐ

อาจารย์
E-mail : janjira@npu.ac.th

อาจารย์ผกามาส ตงศิร

อาจารย์
E-mail : 

ดร.ธงชัย อมาตยบัณฑิต

อาจารย์
E-mail : 

นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : cpnp.bcnn@npu.ac.th

อาจารย์ดัชนี สุวรรณคม

อาจารย์
E-mail : 

อาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์

อาจารย์
E-mail : 

ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
E-mail: rattiya@npu.ac.th

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail :

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail 

อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก

อาจารย์
E-mail :sukhamabhorn@npu.ac.th

นายนรากร พลหาญ

นักวิจัย
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายจัดการเรียนการสอน

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายจัดการเรียนการสอน
E-mail: nedruetai@npu.ac.th

ฝ่ายกำกับประเมินและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำกับประเมินและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

นางสาววาสนา คำสงค์

บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์

นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ

พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนฤมล ผาสุข

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางหวานตา บัวเคน

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย

พนักงานปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม

อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

อาจารย์
E-mail : 

ผศ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : 

ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์

อาจารย์
E-mail: marasri@npu.ac.th

ดร.อรอุมา แก้วเกิด

อาจารย์
E-mail:

อาจารย์ประภากร ศรีสง่า

อาจารย์
E-mail:

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิตกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน

อาจารย์
Darulrud@npu.ac.th

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
E-mail: marasri@npu.ac.th

อาจารย์ณิชาพร ทิพสิงห์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: happy@npu.ac.th

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com