วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามฝ่ายงาน

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์

รักษาราชการแทนคณบดี
E-mail: somsamorn@npu.ac.th

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
E-mail: Napatip@npu.ac.th

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


E-mail: pairatk@npu.ac.th

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

E-mail: runglawon@npu.ac.th

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
E-mail: chalinda31@npu.ac.th

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail: nedruetai@npu.ac.th

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
E-mail: rattiya@npu.ac.th

อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวาง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

E-mail: parichart@npu.ac.th

ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย

อาจารย์
E-mail: chinnakorn@npu.ac.th

อาจารย์วิธวัช พ่อก้าว

อาจารย์ 
E-mail: witthawat_wt@npu.ac.th

นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์

นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสิริกุล จันดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์

นางศิริพร เดชาจิรสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: siriporn-bj@npu.ac.th

นางสาววิภาดา จะตุเทน

นักวิชาการพัสดุ
E-mail: vipada.b@npu.ac.th

นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา

พนักงานพิมพ์ ส3
E-mail: porntip.ef@npu.ac.th

นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


E-mail: junpen_bcnn@npu.ac.th

นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นายปัญญา ทิณบูรณ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
เบอร์โทรศัพท์

นายราม ดีผดุง

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นายสมมารถ ม่วงลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

นายปัญญา ทิณบูรณ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: happy@npu.ac.th

นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกาลทิวา สูญราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สุปราณี สิทธิกานต์

หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: charoenchai19@npu.ac.th

ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ

หัวหน้ากลุ่มพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
E-mail: prabmechai@npu.ac.th

ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: kchadarat_29@npu.ac.th

ผศ.ชัยวัฒน์ อินไชยา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
E-mail: chaiwat@npu.ac.th

อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

E-mail: parichart@npu.ac.th

อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
E-mail: mayuri.npu@npu.ac.th

อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์
E-mail: Kamonnat_nu_psy@npu.ac.th

อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

อาจารย์
E-mail: siriporn@npu.ac.th

อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์

อาจารย์
E-mail: fb_audcharaporn@npu.ac.th

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
E-mail: Khunphitha@npu.ac.th

ผศ.ดร.สุรชัย เฉนียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: aviation.division@npu.ac.th

นายประวิทย์ สุขรัง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
E-mail: prawit@npu.ac.th

นางสาวเกศินี มีมาก

นักวิชาการศึกาา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา
E-mail: supraween@npu.ac.th

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
E-mail: Napatip@npu.ac.th

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
E-mail: runglawon@npu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: dumrongpakapakorn@npu.ac.th

อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข

อาจารย์
E-mail: pimonpan.ansk@npu.ac.th

นางสาววันวิสาข์ คำเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายแลละแผน
E-mail: wanwisa.forwork@gmail.com

นางประเพลิน ภูมิชัย

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
E-mail: chalinda31@npu.ac.th

ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์

อาจารย์
E-mail: marasri@npu.ac.th

อาจารย์วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล

อาจารย์
E-mail :vasinbhath@npu.ac.th

อาจารย์ณฐมน โจมแพง

อาจารย์
E-mail : pumuyaa@npu.ac.th

อาจารย์ชนิชา ไชยต้นเทือก

อาจารย์
E-mail : chanicha_c@npu.ac.th

อาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์
E-mail : panyupa@npu.ac.th

อาจารย์เปรียบแก้ว ฝาระมี

อาจารย์
E-mail : priabgeaw@npu.ac.th

นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่

นักกิจการนักศึกษา
E-mail : panjaree_prabyai@npu.ac.th

นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : siriluk.p@npu.ac.th

นางจันทร์ อาษาวัง

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : pairatk@npu.ac.th

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
E-mail : psomkiat.sutth@npu.ac.th

อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ

อาจารย์
E-mail :thanakorn@npu.ac.th

อาจารย์วราพร มีแก้ว

อาจารย์
E-mail :waraporn@npu.ac.th

อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก

อาจารย์
E-mail :sukhamabhorn@npu.ac.th

อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน

อาจารย์
Darulrud@npu.ac.th

อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว

อาจารย์
E-mail : nuttayaonpiw@npu.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : cpnp.bcnn@npu.ac.th

ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
rattiya@npu.ac.th

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
E-mail : Khunphitha@npu.ac.th

อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

อาจารย์
E-mail : takky_arun@npu.ac.th

อาจารย์ณิชาพร ทิพสิงห์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายสุเมธ บันหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : mr.sumet.b@npu.ac.th

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : anuphong_bcnn@npu.ac.th

นางสาววาสนา คำสงค์

บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์

นายนรากร พลหาญ

นักวิจัย
เบอร์โทรศัพท์

นางรินรดา สุวรรณมาโจ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
เบอร์โทรศัพท์

นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ

พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนฤมล ผาสุข

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางหวานตา บัวเคน

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย

พนักงานปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์

นางเกษมสุข สุริรมย์

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา)

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์​

อาจารย์
E-mail : benjayamas@npu.ac.th

ดร.อรอุมา แก้วเกิด

อาจารย์
E-mail : nsokk@npu.ac.th

นางสาวศิรินาฎ ต้นสวรรค์

นักวิชาการศึกษา
E-mail : sirinat@npu.ac.th

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
E-mail : daruneesri2521@gmail.com

อาจารย์สมเกียรติ บุญคง

อาจารย์
E-mail : somkiat@npu.ac.th

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
E-mail : tats_nu37@npu.ac.th

อาจารย์ผกามาส ตงศิริ

อาจารย์
E-mail : phagamas@npu.ac.th

อาจารย์เจนจิรา แม้นประเสิรฐ

อาจารย์
E-mail : janjira@npu.ac.th

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : vuttigon.phr@npu.ac.th

นางสาวรัตนา ษมากรวิทิต

ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภานัน โสมี

ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : nedruetai@npu.ac.th

นางสาวศิริญา โสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : siriya@npu.ac.th

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram