วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram