วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามฝ่ายงาน

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์

รักษาราชการแทนคณบดี
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ ทนุกิจ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วิธวัช พ่อก้าว

อาจารย์ 
เบอร์โทรศัพท์

นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์

นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสิริกุล จันดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์

นางศิริพร เดชาจิรสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์

นางสาววิภาดา จะตุเทน

นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์

นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นายปัญญา ทิณบูรณ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
เบอร์โทรศัพท์

นายราม ดีผดุง

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นายสมมารถ ม่วงลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เบอร์โทรศัพท์

นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

นายปัญญา ทิณบูรณ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกาลทิวา สูญราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

ดร.สุปราณี สิทธิกานต์

หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ

หัวหน้ากลุ่มพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.สุรชัย เฉนียง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายประวิทย์ สุขรัง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวเกศินี มีมาก

นักวิชาการศึกาา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาววันวิสาข์ คำเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายแลละแผน
เบอร์โทรศัพท์

นางประเพลิน ภูมิชัย

พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ชลินดา พัชรสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณฐมน โจมแพง

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชนิชา ไชยต้นเทือก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เปรียบแก้ว ฝาระมี

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่

นักกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

นางจันทร์ อาษาวัง

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วราพร มีแก้ว

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณิชาพร ทิพสิงห์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายสุเมธ บันหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาววาสนา คำสงค์

บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์

นายนรากร พลหาญ

นักวิจัย
เบอร์โทรศัพท์

นางรินรดา สุวรรณมาโจ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
เบอร์โทรศัพท์

นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ

พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์

นางหวานตา บัวเคน

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย

พนักงานปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์

นางเกษมสุข สุริรมย์

แม่บ้าน บ2
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา​

ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์​

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.อรอุมา แก้วเกิด

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวศิรินาฎ ต้นสวรรค์

นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สมเกียรติ บุญคง

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ผกามาส ตงศิริ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เจนจิรา แม้นประเสิรฐ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวรัตนา ษมากรวิทิต

ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภานัน โสมี

ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวศิริญา โสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram