วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

รู้จัก Bcnn

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

           ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) โดยกำหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตำบล โดยจัดให้มีพยาบาล 1 คน ในสถานีอนามัยตำบลทุกแห่ง ดังนั้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น

วิทยาลัยฯเริ่มก่อสร้างโดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ.2535 โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก 
           ปีการศึกษา 2536 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
           ปีการศึกษา 2537 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
           ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
           ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ในวันที่ 2 กันยายน 2548 วิทยาลัยฯ ได้รวมเข้าเป็นส่วนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
ปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตร
           1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจำนวน 670 คน
           2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 20 คน
           3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 70 คน

ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่เด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
(SMART NURSE, THE PRIDE OF GMS )

พันธกิจ

           1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในด้านพัฒนาตน (Self-directed Learner) ตื่นรู้ (Active Learner) และเป็นผู้รับใช้สังคม (Social Contributor) อย่างมีคุณภาพ
           2. ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม
           3. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
           4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย
           5. เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

           1. บัณฑิตมีคุณลักษณะสำคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม
           2. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
           3. มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
           4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย
           5. เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

สถาบันการศึกษาพยาบาลรับใช้สังคม (Social Contributor)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram