วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

รู้จัก Bcnn

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

           ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) โดยกำหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตำบล โดยจัดให้มีพยาบาล 1 คน ในสถานีอนามัยตำบลทุกแห่ง ดังนั้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น

วิทยาลัยฯเริ่มก่อสร้างโดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ.2535 โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก 
           ปีการศึกษา 2536 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
           ปีการศึกษา 2537 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
           ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
           ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ในวันที่ 2 กันยายน 2548 วิทยาลัยฯ ได้รวมเข้าเป็นส่วนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
ปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตร
           1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจำนวน 670 คน
           2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 20 คน
           3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 70 คน

ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้มาตราฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจ

           1. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร
           2. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
           3. พันธกิจด้านการวิจัย
           4. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
           5. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรม

ยุทธศาสตร์

           1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
           2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เป็นมืออาชีพ
           3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
           4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
           5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
           6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ 
           7. 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ
           8. 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริการทางวิชาการและพัฒนาชุมชนเชิงพื้น

เป้าประสงค์

           1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
           2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรม
           3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
           4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงาน
           5. เป็นองค์กรคุณภาพที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

วิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรม

ค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม I - NURSE BCNN

I = Integrity                     หมายถึง การมีสำนึกและปฏิบัติที่ดีงาม
N = Network                   หมายถึง ทำงานเป็นเครือข่าย
U = Unity                         หมายถึง ความเป็นหนึ่ง
R = Responsibility       หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
S = Synergy                   หมายถึง ประสานความร่วมมือ
E = Excellence              หมายถึง ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสังคมวัฒนธรรม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir