วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์พยอม สินธุศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วราพร มีแก้ว

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณิชาพร ทิพสิงห์

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เปรียบแก้ว ฝาระมี

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชวาลา บัวหอม

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram