ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม-BCNN

ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN - 2
BCNN
BCNN - 3
previous arrow
next arrow

งานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

มีพันธกิจด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ตามความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของบุคลากรพัฒนาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคม และพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มีพันธกิจเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน พัฒนาชุมชนโดยการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

มีพันธกิจในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนเรียนรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วารสารมีกระบวนการพิจารณาบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ท่าน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) มีกำหนดเผยแพร่  2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
Scroll to Top