ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม – BCNN

ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม

:

                      ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม มีพันธกิจในการจัดตั้งคลินิกพยาบาลเพื่อชุมชนโดยบูรณาการด้านการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน

                        ภายใต้แนวคิดการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามขอบเขตวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่สภาการพยาบาล กำหนด เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

คลินิกอบอุ่น​