วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน2565

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ

Link : https://bit.ly/3tX6eW4

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram