วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษางานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษ์ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่คว้าเหรีญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ROV ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญานี ละม้าย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 30 และคณะ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนหญิงทั่วไป (16 ทีม) จากการแข่งขันฟุตบอล อบจ. CUP 2024 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต ในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติปี พ.ศ. 2567 (รอบเดือนกุมภาพันธ์) ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดนัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนในจังหวัดนครพนม (วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 TCI กลุ่ม 2)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวกผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักรผศ.อรุณรัตน์ อุทัยแสง อาจารย์ดวงใจ บุญคง ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติปี พ.ศ. 2566 -2567 (รอบเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านต่อความสามารถและคุณภาพการดูแลของญาติผู้ดูัแลผู้ป่วยติดเตียงในตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3TCI กลุ่ม 1)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผศ.อรุณรัตน์ อุทัยแสง อาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวกผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากรในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติปี พ.ศ. 2566 -2567 (รอบเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567)ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในวิถีปกติใหม่ (วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566 TCI กลุ่ม 1)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจมาศ พิลายนต์ ในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติปี พ.ศ. 2566 -2567 (รอบเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) 1.ชื่อเรื่อง : PURPOSED ALCOHOL USE BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM AMONGPOST-DISCHARGED PSYCHIATRIC PATIENTS AT ONE PSYCHIATRIC HOSPITAL IN THAILAND (การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GSRD International Conference, Tokyo, Japan December, 5-6 2023) 2.ชื่อเรื่อง : การเคลื่อนย้ายและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงาน ข้ามชาติสัญชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 TCI กลุ่ม 1)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับดร.อรอุมา แก้วเกิด ในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติปี พ.ศ. 2566 -2567 (รอบเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายการปวดกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม (วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566 TCI กลุ่ม 2)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลมอาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ดร.อรอุมา แก้วเกิด ในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2566 -2567 (รอบเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ชีวิตของมารดาคนอีสานในการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียนประสบการณ์ชีวิตของมารดาคนอีสานในการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียน (วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 TCI กลุ่ม 1)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์สุมิศา กุมลา ในโอกาสอาจารย์ที่มีบทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติปี พ.ศ. 2566 -2567 (รอบเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรต่อทักษะการจัดการกับความเครียดของผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน (วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 TCI กลุ่ม 1)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com