วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ เนื่องในโอกาสผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ เนื่องในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565

ชื่อบทความ : เมืองแตก…สาแหรกไม่ขาด: การศึกษาเชิงคุณภาพถึงกลยุทธ์การรอดพ้นจากภาวะวิกฤตของ ครอบครัวผ่านการสืบทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทย

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/255803/173263

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701)

จากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม
______________________________
ติดตามข่าวสาร : ชาว BCNN ได้แล้วที่นี้
📲 LINE Official Account : https://lin.ee/Ixt3Lwz
📲 IG : https://www.instagram.com/bcnnnpu/
📲 Web : http://bcnn.npu.ac.th/

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ แสงใสแก้ว เนื่องในโอกาสผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ แสงใสแก้ว ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร SSCOPUS#3
Journal of Education and Health Promotion Vol. 11 July 2022


ชื่อบทความ : Perceived factors contributing to the care provided by informal (family) and formal caregivers of older adults with noncommunicable diseases in rural communities: A qualitative focus group study.

Link : https://drive.google.com/file/d/1kt7jrFpgkbg_pSAFxshsmf0g5ID_zafR/view?usp=sharing

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด เนื่องในโอกาสผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิดในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร SCOPUS#4
Journal of Public Health and Development Vol. 20 No.3 2022September – December 2022

ชื่อบทความ : Health and agrochemical use experiences of agricultural workers with high serum cholinesterase levels in Northeastern Thailand

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/258593/174507 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ในโอกาส : ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกรวมทุกแหล่งทุน ทั้งหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ จำนวนทุน : 12,081,100 บาท

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ในโอกาส : ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวนทุน : 3,980,000 บาท

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม ในโอกาสที่ผู้มีผลงานวิจัยที่บุคคลภายนอกขอนำผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม ในโอกาสที่ผู้มีผลงานวิจัยที่บุคคลภายนอกขอนำผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม ในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง : ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอปพลิเคชันให้ความรู้ต่อพฤติกรรม การดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง และได้รับการรักษาโดยการส่องไฟมีบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัย โดยหน่วยงานที่ขอใช้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ ในโอกาสนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ ในโอกาสนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 “80 ปี มก.เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”
26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชื่อบทความ : บทบาทหน้าที่ของพยาบาลจิตเวชในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Link : https://drive.google.com/file/d/1m8JivpxsPAenjTy1PB_D05DZqdw8Joa9/view?usp=sharing

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ ในโอกาสนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ ในโอกาสนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 “80 ปี มก.เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”
26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบทความ : องค์ประกอบและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม

Link : https://drive.google.com/file/d/1EtTe05-ngEM7Bg0ML17HinrJTkgtf0z5/view?usp=sharing

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม ในโอกาสนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม ในโอกาสนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชื่อบทความ : วิถีชีวิตใหม่กับการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมวัฒนธรรมอีสาน

Link : https://drive.google.com/file/d/1PkADosCxrTARL4VARZ_oDZGIHGdzDg3W/view?usp=sharing

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram