วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

BCNN Showcase

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565

เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กับคณาจารย์ผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

______________________________

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับดร.เบญจยามาศ พิลายนต์

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมากที่สุด ของปีงบประมาณ 2564

______________________________

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุรชัย เฉนียง

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

______________________________

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลรองชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #สถาบันวิจัยและพัฒนา #รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม @rdi.npu.ac.th

______________________________

https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th/posts/pfbid02zodjqadUxbsPj79utbSb5bpbgR69DwuZtNRhKjHWKkpWMVGazhaQ1WfgN9WyHCQRl

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรทางการสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรมผู้สูงวัย” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล

ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรทางการสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรมผู้สูงวัย” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

#BCNN #NPU #สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามกัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามกัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่มีผลงานจากการปฏิบัติงานสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันพยาบาลสากล 2565 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
______________________________
2.ดร.สุรชัย เฉนียงในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา
______________________________
3.นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 27 ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2565
______________________________
4.ชนม์นิภา ชาวหนองแสง ฐิติพร วรรณภา ปรกช เกิดเกียรติสุข ลลิตา อุ่นศิริ วรัญญา ฉลวยศรี จุฑาทิพย์ พงษ์สระพัง นันทียา ผิวผ่อง นิภาพร พลเยี่ยม และปรัศนียาพร เดชแพง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอนวัตกรรม CQI Evidence Base 2 ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของนวัตกรรมเข็มขัดลดปวดต่อความเจ็บปวดและความพึงพอใจของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
5.ปรารถนา นักคำพันธ์ กุสุมา สุดาชม กมลทิพย์ เพียเพ็ง ดวงพร วงษ์พรมมา ดาราวิไล คูณป้อง ฟารีดา อุดมสิริยศ ศศิธร อุตม์ทอง สุนิสา บุญหงษ์ และสุพิชญา สาดแล่น
โดยมี อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง และอาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอวิจัยเชิงทดลอง ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนกลไกการคลอดบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
______________________________
6.จันทร์จิรา จันทอง ชลิตา สุวรรณชัยรบ ปียะธิดา ดรรักษา วิรวรรณ กลาศรี ศิรัญญา หาผล ปิยนันท์ ประมะคัง เสาวนีย์ ผาอินทร์ รุ่งฤดี มนต์มี และนันทิชา สิมงาม
โดยมี อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอนวัตกรรม CQI Evidence Base 2 ระดับนักศึกษา แบบ Poster Presentation เรื่อง ผลของนวัตกรรม ‘”Hair Spa Salon Relaxing” ต่อความพึงพอใจของ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
______________________________

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ #พลังพยาบาลไทยช่วยชาติก้าวข้ามกัยCOVID-19 สู่วิถี New Normal #
______________________________

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรชัย  เฉนียง  ในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2565 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง

ในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา

จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พยาบาลดีเด่น #สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยระดับสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 27 ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2565 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาระยา ด้วงลำพัน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 27

ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2565 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #นักศึกษาพยาบาลดีเด่นปี2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรมในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง : ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอพพลิเคชั่นให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ มีบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม

ในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง : ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอพพลิเคชั่นให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ มีบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์จรินทร โคตพรม ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์จรินทร โคตพรม
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ (ออนไลน์) : วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ออนไลน์)ที่ 1 ฉบับที่ 1 2565

ชื่อบทความ : การส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ: บทบาทพยาบาล

Link : https://bit.ly/39PhEEw

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน2565

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ

Link : https://bit.ly/3tX6eW4

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram