วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลนครพนม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วพบ.นครพนม ร่วมมุทิตาจิตอาจารย์ศิรินาถ นามจันทรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 อาจารย์พยอม สินธุศิริ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน และนักศึกษา เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่อาจารย์ศิรินาถ นามจันทรา หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลมุกดาหาร ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ อาจารย์ศิรินาถ นามจันทรา เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของอาจารย์ คอยดูแลและฝึกสอนนักศึกษาด้วยความเมตตาจนวันนี้

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม
______________________________

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วพบ.นครพนม ร่วมมุทิตาจิตอาจารย์ไฝทอง สวนงาม

วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พยอม สินธุศิริ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และอาจารย์กลุ่มวิชาฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์ไฝทอง สวนงาม หัวหน้าแผนกฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครพนม ณ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ อาจารย์ไฝทอง สวนงามเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการมารดาและทารก ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของอาจารย์ คอยดูแลและฝึกสอนนักศึกษาด้วยความเมตตาจนวันนี้

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ วพบ.นครพนม จัดประชุมวิชาการ “พยาบาลไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล” และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 กันยายน 2566 ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมจัดการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม เรื่อง “พยาบาลไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล” และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม เข้าร่วม และมี นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

โดยการประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นภายใต้ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม นำโดย นางณัฎฐ์ฎาพร  ศรีประดิษฐ์ ประธานชมรมฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างพลังใจให้พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม และผู้เข้าร่วมประชุม ในการสร้างแรงบันดาลใจ สู่การสร้างผลงานทางวิชาการ สู่การทำงาน ที่ก้าวไกลในยุคดิจิทัล โดยในช่วงเสวนาวิชาการได้รับเกียรติวิทยากรโดยมี ดร.มารดี ศิริพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สสจ.นครพนม พว.สุพัฒน์ สมจิตรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พว.สุพัฒน์ สมจิตรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ รพ.นาหว้า เป็นผู้ร่วมเสวนา และมีผศ.พิพัฒน์พงษ์ เข็มปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นพิธีกรในการเสวนาในครั้งนี้ รวมถึงการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์จังหวัดนครพนม โดยผู้เข้าร่วมร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และเพลงเทิดพระบิดา แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการและประธานมอบของที่ระลึก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มนพ. เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังทิศทางการพัฒนากับประชาคม วพบ.นครพนม

วันที่ 25 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังทิศทางการพัฒนากับประชาคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิ่งนครพนม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงและพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนพร้อมผลักดันการพัฒนาด้านวิชาการ และด้านแผนและยุทธศาสตร์ การสร้างแรงบันดาลใจและการส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงมากขึ้น โดยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับข้อเสนอแนะและแนะแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมจากประชาคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อมอบให้คณะผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วพบ.นครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระรูปพระราชบิดา โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

ด้วยในวันที่ 24 กันยายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอุดลยเดชวิกรม พระบรมราชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” จังหวัดนครพนม จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลนครพนม จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ทั้งนี้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกองค์กรบริการส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมี
คุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #วันมหิดล

วพบ.นครพนม จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 (International Day Of Peace)

วันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมีรูปแบบกิจกรรมตามที่มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยได้กำหนดไว้ อาทิ กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมกล่าวความเป็นมาของวันสันติภาพสากลการอ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย สารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษ) สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาไทย) โดยตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และการยืนสงบนิ่ง 1 นาที หลังการเคารพธงชาติ เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากลปี 2566 โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล (International Day Of Peace) เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ Action for Peace : Our Ambition for the #GlobalGoals (การดำเนินการเพื่อสันติภาพ ความมุ่งหวังเพื่อ #เป้าหมายระดับโลก) เป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และระดับประเทศและโลกที่เป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs หรือ Sustainable Development of Goals) และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพสำหรับมนุษย์ทุกๆ คน ซึ่งมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมในวันสันติภาพสากล ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้และการมีส่วนรามในการร่วมกันสร้างและส่งเสริมสันติภาพ 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และความสงบสุขเริ่มต้นจากระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลก 3. เพื่อสร้างพลังเชิงบวกและสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับสันติภาพให้เกิดขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน 4. เพื่อรำ ลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

ครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี
แห่งการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคน มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
marmaris escort
marmaris escort
bonus veren siteler
deneme bonusu bonus veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/