วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์

วพบ.นครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2565 พร้อมสนับสนุนนโยบาย 3 เก็บ 3 โรค

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ชลินดา พัชรสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นำนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่ามกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมพร้อมสนับสนุนนโยบาย 3 เก็บ 3 โรค ด้วยการรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยการเก็บบ้านให้ปลอดโปรงเพื่อไม่ให้ยุงมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเก็บน้ำให้มิดชิดปิดฝาภาชนะที่ไมได้ใช้ เพื่อทำลายที่อยู่ของยุงลาย ในการป้องกัน 3 โรคได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้ตระหนักถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และตระหนักถึงการร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคอีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี 2565 #3 เก็บ3โรค

วพบ.นครพนม จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 565 ณ ห้องประชุมพลเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดยกลุ่มการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ซึ่งจัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์เข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และมีทักษะปฏิบัติการพยาบาลในทุกรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมทัศนคติต่อการฝึกภาคปฏิบัติและวิชาชีพพยาบาลของการเป็นบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพการพยาบาล ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

วพบ.นครพนม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุุศาสตร์ มนพ.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของงานบัณฑิตศึกษาหลังจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม อีกด้วย

ภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักรในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษาพยาบาลจากชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์พยอม สินธุศิริ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดซูเกียรติด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ดีเด่น สาขาปฏิบัติการพยาบาลจากชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

วพบ.นครพนม จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 565 ณ ห้องประชุมพลเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งจัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และมีทักษะปฏิบัติการพยาบาลในทุกรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมทัศนคติต่อการฝึกภาคปฏิบัติและวิชาชีพพยาบาลของการเป็นบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพการพยาบาล ในกลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วพบ.นครพนม เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสมคิด ประพัสรางค์

ระหว่างวันที่ 15- 16 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านกะเสิม ตำบลโดนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานร่วม เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสมคิด ประพัสรางค์ บิดานางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการทอดผ้าบังสุกุลชุดเปิดและประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ เมรุชั่วคราวบ้านกะเสิม ตำบลโดนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #คุณพ่อสมคิดประพัสรางค์

วพบ.นครพนม ร่วมกับชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย “หัวข้อธรรมะสร้างสุข”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วิททยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมกับชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย “หัวข้อธรรมะสร้างสุข” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ชลินดา พัชรสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนมเข้าร่วม กว่า 150 คน ซึ่งมีพระมหาธนเดช ธัมมปัญโญพร้อมคณะ เป็นพระผู้บรรยายธรรมในครั้งนี้
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #ฟังธรรมบรรยายหัวข้อธรรมะสร้างสุข

วพบ.นครพนม จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพลเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ชลินดา พัชรสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ซึ่งจัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเข้าร่วม  

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และมีทักษะปฏิบัติการพยาบาลในทุกรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมทัศนคติต่อการฝึกภาคปฏิบัติและวิชาชีพพยาบาลของการเป็นบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพการพยาบาล ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram