วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Bcnn News

วพบ.นครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพลเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาพยาบาลและสถานศึกษาเพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เข้าใจในกฎระเบียบในการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสร้าง Growth Mindset แก่ตนเอง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 🌍🌍🌍 รับจำกัด จำนวน 6 คน

📢 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 🌍🌍🌍 รับจำกัด จำนวน 6 คน
………………………………………………………
🌍คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่มีควารู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทั้งการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
2.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
3.เป็นเจ้าของผลงานหรือมีส่วนร่วมในผลงานหรือมีความรู้และสนใจในผลงานวิชาการที่คัดเลือกเข้าร่วม
4.มีหนังสือเดินทาง (Passport) และถ้ายังยังไม่หมดอายุจนถึงวันเดินทาง (ยื่นเมื่อได้รับการคัดเลือก)
5.มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ
6.ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา ภาคทัณฑ์ หรือรับโทษทางวินัยนักศึกษา
7.เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยบรมราชชนนีนครพนมชั้นปีที่ 1-4
8. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ
📢 สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 📢 ผ่านทาง : https://shorturl.asia/D3B10
(ฟรีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดการเข้าร่วมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)
……………………………………
📑 เอกสารประกอบการสมัคร : Portfolio ซึ่งประกอบด้วย
1.ประวัตส่วนบุคคล
2.ความสามารถทางภาษา
3.ความสามารถด้านเทคโนโลยี
4.จิตอาสา/กิจกรรมที่เข้าร่วม/ความพฤติ
5.ความสามารถ/ผลงานวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม
6.ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
7. ผลงานอื่น ๆ
……………………………………
📑 เอกสารเมื่อผ่านการคัดเลือก
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
2.หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
3.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำชั้น
4.สำเนาบัตรประชาชน
5. เอกสารอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
.
📑 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชลินดา พัชรสุข โทร. 086-309-4934

วพบ.นครพนมจัดกิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ร่วมจัดกิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและรับทราบเกี่ยวข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการอยู่หอพักของสถาบันทั้งนี้ได้แจ้งถึงสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดไว้ให้นักศึกษา รวมถึงเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และสานสันพันธ์ระหว่างพี่และน้องในรั้วฟ้าทองแห่งนี้ โดยมีกิจกรรมพาน้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อหน้าพระพุทธรูป ศาล และกล่าวคำปฏิญาณตน หน้าลานสมเด็จย่าฯ กิจกรรมจุดเทียนรับน้อง และร้องเพลงรับน้องและเพลงสถานบัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#กิจกรรมรับน้องเข้าหอของนักศึกษา #BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในโอกาสในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและบริหารตามแนว วิถีพุทธ โครงการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมมิ่งนครพนม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าร่วมการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วมการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำทีมนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีบุคลากรจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วม ได้แก่ ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา อาจารย์วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล และนายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เทนนิส ฟุตซอล อีสปอร์ตและวอลเลย์บอล

#BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ อบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) แก่บุคลากรวิทยาลัยการบินการศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นำโดยอาจารย์กุลพิธาน์ จุลเสวก หัวหน้ากลุ่มวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ออกบริการวิชาการอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) แก่บุคลากร บุคลากรวิทยาลัยการบินการศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล และที่สำคัญสามารถทำการ CPR และใช้เครื่อง AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ วิทยาลัยการบินการศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียน การบริการนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สวัสดิการ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านการเรียนและการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ในการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุม พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบาลบรมราชชนีนครพนม เข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับชุมนุมต่าง ๆ ของนักศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระหว่างทั้งสองสถานบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนักศึกษาทั้งในสถาบันและต่างสถาบัน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวพิมพ์นภา ลอยลม นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

#BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

วพบ.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา และมีนายคณิน เสนจันตะ นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ชุมนุมนักศึกษาต่าง ๆ รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม พล.ต.อ. สนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับชุมนุมนักศึกษาและฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนงานและสามารถจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาสโมสรนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรม จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษาโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการเขียนแผนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาและการเขียนโครงการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกันนี้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ และชุมนุมนักศึกษา ได้นำความรู้จากการฟังการบรรยายมาวิเคราะห์ Swot Analysis พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ร่วมกันระดมสมองและนำเสนอ โดยได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเขียนโครงการและจัดทำแผนงานสโมสร ประจำปีการศึกษา 2567 ต่อไป

วพบ.นครพนม จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล Share & Learn

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล Share & Learn ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดโครงการในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ผลิตและพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมและเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านการนำทักษะกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการของผู้เรียนผ่านทางด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ตลอดจนการนำองค์ความรู้ทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาตามหลักทางการวิจัย ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่งในอนาคต

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com